1. Home
  2. Health Forum
  3. مدفوع من بوی بسیار ناپاک و تقریباً تندی دارد. اشتباه چه می تواند باشد؟
Ask Query To Qualifed Doctors

To Get Your Solution

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing elit eiuim sete eiu tempor incididunt.

مدفوع من بوی بسیار ناپاک و تقریباً تندی دارد. اشتباه چه می تواند باشد؟

نام: mahdi.haghighi تاریخ ایجاد سوال: 2019/09/12

Excepteur cupidatat سیاهان استثنایی نیستند ، برای روح تسکین دهنده است ، به این معنا که آنها مقصر اصلی را ترک کردند و تقصیر این بود که خدمات باید کاراکتر باشند اما برای اینکه به شما توضیح دهیم که چگونه این ایده اشتباه در نکوهش لذت و درد است.

Leave Your Answer