بتامتازون
 
بتامتازون
بتامتازون
 
بتامتازون
بکلامتازون
 
بکلامتازون
بودسوناید
 
بودسوناید
پردنيزولون
 
پردنيزولون
تریامسینولون
 
تریامسینولون
تريامسينولون
 
تريامسينولون
دپومدرول
 
دپومدرول
دگزامتازون
 
دگزامتازون
دگزامتازون
 
دگزامتازون
فلودروکورتیزون
 
فلودروکورتیزون
فلورومتولون
 
فلورومتولون
کلوبتازول
 
کلوبتازول
متیل پردنیزولون سدیم
 
متیل پردنیزولون سدیم
هیدروکورتیزون استات
 
هیدروکورتیزون استات
هیدروکورتیزون استات
 
هیدروکورتیزون استات