اکسیتوسین
 
اکسیتوسین
اوروفولیتروپین
 
اوروفولیتروپین
دسموپرسين استات
 
دسموپرسين استات
ستروتايد
 
ستروتايد
سوپرفکت
 
سوپرفکت
سيناکتن
 
سيناکتن
گنادورلین
 
گنادورلین
منوگون (منوتروپين)
 
منوگون (منوتروپين)