آندريول (تستوسترون)
 
آندريول (تستوسترون)
اتينيل استراديول
 
اتينيل استراديول
استرومارين
 
استرومارين
اکسیمتولون
 
اکسیمتولون
تستسترون
 
تستسترون
تستسترون آندکانوئیت
 
تستسترون آندکانوئیت
دپوپروورا
 
دپوپروورا
دیروژسترون
 
دیروژسترون
رالوکسيفن
 
رالوکسيفن
سیپروترون استات
 
سیپروترون استات
فرتيژست (پروژسترون)
 
فرتيژست (پروژسترون)
کلومیفن سیترات
 
کلومیفن سیترات
کنترا سپتیو ال.دی
 
کنترا سپتیو ال.دی
کنتراسپتیو
 
کنتراسپتیو
متیل سالیسیلات
 
متیل سالیسیلات
مگسترول استات
 
مگسترول استات
هیدروکسی پرژسترون
 
هیدروکسی پرژسترون