آلبندازول
 
آلبندازول
بپنیوم هیدروکسی نفتوات
 
بپنیوم هیدروکسی نفتوات
پيپرازين
 
پيپرازين
پيروينيوم پامووات
 
پيروينيوم پامووات
مبندازول
 
مبندازول
نیکلوسامید
 
نیکلوسامید