آمفوتريسين بي
 
آمفوتريسين بي
ایتراکونازول
 
ایتراکونازول
داروهای ضدقارچ
 
داروهای ضدقارچ
سرتاکونازول
 
سرتاکونازول
کاسپوفونژين
 
کاسپوفونژين
کتوکونازول
 
کتوکونازول
گريزئوفولوين
 
گريزئوفولوين
میکونازول نیترات
 
میکونازول نیترات
نیستاتین-واژینال
 
نیستاتین-واژینال
نيستاتين
 
نيستاتين