آ .ث.آ
 
آ .ث.آ
آلفنتانیل
 
آلفنتانیل
اافتالمیک سدیم محلول
 
اافتالمیک سدیم محلول
اتانرسپت
 
اتانرسپت
ایبوپروفن
 
ایبوپروفن
ایندومتاسین
 
ایندومتاسین
بوپرنورفين
 
بوپرنورفين
پتیدین
 
پتیدین
دیکلوفناک سدیم
 
دیکلوفناک سدیم
رمیکید
 
رمیکید
سرنماخوردگی اطفال
 
سرنماخوردگی اطفال
سوفنتانیل سیترات
 
سوفنتانیل سیترات
کدئین فسفات
 
کدئین فسفات
متادون
 
متادون
ملوکسیکام
 
ملوکسیکام
منتول سالیسیلات
 
منتول سالیسیلات
ناپروکسن
 
ناپروکسن