اگزکاربازپین
 
اگزکاربازپین
بایولپرا
 
بایولپرا
توپيرامات
 
توپيرامات
تولنفتات
 
تولنفتات
فنوباربيتال
 
فنوباربيتال
فنی توئین کامپاند
 
فنی توئین کامپاند
کاربامازپين
 
کاربامازپين
کلوبازام
 
کلوبازام
کلیندامایسین فسفات
 
کلیندامایسین فسفات
گاباپنتين
 
گاباپنتين
ليسکانتين (پریمیدون)
 
ليسکانتين (پریمیدون)
والپرات
 
والپرات