آمی تریپتیلین
 
آمی تریپتیلین
ایمی پرامین
 
ایمی پرامین
ترازودون
 
ترازودون
تریمیپرامین
 
تریمیپرامین
دوکسپين
 
دوکسپين
ريزاتريپتان
 
ريزاتريپتان
سيتالوپرام
 
سيتالوپرام
فلوکستین
 
فلوکستین
کلومی پرامین
 
کلومی پرامین
لیتیوم کربنات
 
لیتیوم کربنات
موکلوبمايد
 
موکلوبمايد
نوراتریپتیلین
 
نوراتریپتیلین