آ.اس.آ - استیل سالیسیلیک اسید
 
آ.اس.آ - استیل سالیسیلیک اسید
آ.اس.آ کدئین
 
آ.اس.آ کدئین
آتروونت
 
آتروونت
آتنولول
 
آتنولول
آزیترومایسین
 
آزیترومایسین
آسپاراژيناز
 
آسپاراژيناز
آلومينوم ام جي
 
آلومينوم ام جي
آلومينوم ام جي اس
 
آلومينوم ام جي اس
آلیوم اس
 
آلیوم اس
آملودیپین
 
آملودیپین
آملوديپين
 
آملوديپين
آموکسی سیلین
 
آموکسی سیلین
آميکاسين
 
آميکاسين
آميلورايد
 
آميلورايد
آميودارون
 
آميودارون
آنتوسيانوزيد آ
 
آنتوسيانوزيد آ
آنتي هموروئيد
 
آنتي هموروئيد
آنزاتاکس (ابتاکسل)
 
آنزاتاکس (ابتاکسل)
آهن+اسید فولیک
 
آهن+اسید فولیک
آهن+اسید فولیک+روی
 
آهن+اسید فولیک+روی
اُ.آر.اس
 
اُ.آر.اس
ابپوزايد
 
ابپوزايد
اپینفرین
 
اپینفرین
اپيروبيسين
 
اپيروبيسين
اتر
 
اتر
اترتینات
 
اترتینات
اتیدرونایت دی سدیم
 
اتیدرونایت دی سدیم
اتینیل استرادیول
 
اتینیل استرادیول
ادروفونیوم
 
ادروفونیوم
ارگوتامین سی
 
ارگوتامین سی
اریترومایسین
 
اریترومایسین
اریترومایسین
 
اریترومایسین
ازتیمیب
 
ازتیمیب
اسپکتینومایسین
 
اسپکتینومایسین
استازولامید
 
استازولامید
استامینوفن کدئین
 
استامینوفن کدئین
استامينوفن کدئين
 
استامينوفن کدئين
استامينوفن- ایبوپروفن- کافئين
 
استامينوفن- ایبوپروفن- کافئين
استراديول والرات
 
استراديول والرات
استراموستین فسفات
 
استراموستین فسفات
استرپتوسین
 
استرپتوسین
استیبوگلوکونات
 
استیبوگلوکونات
اسید رتینوئیک تمام ترانس
 
اسید رتینوئیک تمام ترانس
اسید فوسیدیک
 
اسید فوسیدیک
اکالیپتوس
 
اکالیپتوس
اکالیپتوس محلول بخور-گل دارو
 
اکالیپتوس محلول بخور-گل دارو
اکسیکودون
 
اکسیکودون
اکوتیوفات
 
اکوتیوفات
ال کارنيتين
 
ال کارنيتين
امگا 3
 
امگا 3
انالاپریل
 
انالاپریل
انسولین
 
انسولین
انفلوران
 
انفلوران
انوکسولون
 
انوکسولون
اوروکيناز
 
اوروکيناز
اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی)
 
اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی)
ایزو سورباید دنیترات
 
ایزو سورباید دنیترات
ایزوپروترنول
 
ایزوپروترنول
ایزوکاربوکسازید
 
ایزوکاربوکسازید
ایزوکسوپرین
 
ایزوکسوپرین
ایفوسفامید (هولوگزان، ایزوکسان)
 
ایفوسفامید (هولوگزان، ایزوکسان)
ایموگلوبین اینتراونوس
 
ایموگلوبین اینتراونوس
ایمیگلوسراز
 
ایمیگلوسراز
اینترفرون آلفا 2آ-2ب
 
اینترفرون آلفا 2آ-2ب
اینترفرون بتا - 1آ
 
اینترفرون بتا - 1آ
اینترفرون گاما - 1 بی
 
اینترفرون گاما - 1 بی
ايمونوگلوبولين ضد دی
 
ايمونوگلوبولين ضد دی
ايندو ساينين
 
ايندو ساينين
باسیتراسین
 
باسیتراسین
بتاکسولول
 
بتاکسولول
بتاهيستين
 
بتاهيستين
براکتانت
 
براکتانت
بريمونيدين
 
بريمونيدين
بلئومایسین سولفات
 
بلئومایسین سولفات
بنزيلامین
 
بنزيلامین
بوپرنورفین
 
بوپرنورفین
بوریک اسید
 
بوریک اسید
بوسنتان
 
بوسنتان
پاپاورين هيدروکلرايد
 
پاپاورين هيدروکلرايد
پارا آمینو بنزوئیک اسید
 
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارفورمالدئید
 
پارفورمالدئید
پاميدرونات
 
پاميدرونات
پتيدين
 
پتيدين
پدیاتریک گریپ
 
پدیاتریک گریپ
پردنیموستین
 
پردنیموستین
پرکورد
 
پرکورد
پروپافنون
 
پروپافنون
پروپرانولول
 
پروپرانولول
پزودوافدرين
 
پزودوافدرين
پگ اينترفرون آلفا 2.آ
 
پگ اينترفرون آلفا 2.آ
پنتازوسین
 
پنتازوسین
پنتاسا
 
پنتاسا
پنتوپرازول
 
پنتوپرازول
پنتوزوسین
 
پنتوزوسین
پنیسیلامین
 
پنیسیلامین
پنیسیلین جی
 
پنیسیلین جی
پیپرازین
 
پیپرازین
پیپراکسیل
 
پیپراکسیل
پيپراکسيل
 
پيپراکسيل
پيرازيناميد
 
پيرازيناميد
تادالافيل
 
تادالافيل
تارگوسيد (تیکوسین)
 
تارگوسيد (تیکوسین)
تالیدومید
 
تالیدومید
تامسولوسين
 
تامسولوسين
تاموکسيفن
 
تاموکسيفن
تئوفيلين جي
 
تئوفيلين جي
تترابنازین
 
تترابنازین
تتراسايکلين
 
تتراسايکلين
تتراسیکلین (چشمی)
 
تتراسیکلین (چشمی)
تتراکائين (چشمی)
 
تتراکائين (چشمی)
تراستوزوماب
 
تراستوزوماب
ترامادول
 
ترامادول
ترامبوتیک ایجنت
 
ترامبوتیک ایجنت
ترانيل سيپرومين
 
ترانيل سيپرومين
تروپیسترون
 
تروپیسترون
تری فلوپرازین
 
تری فلوپرازین
تريامترن - اچ
 
تريامترن - اچ
تريامسينولون
 
تريامسينولون
تلتونال
 
تلتونال
تموزولاميد
 
تموزولاميد
توبرامايسين
 
توبرامايسين
توبرکولین
 
توبرکولین
تیابندازول
 
تیابندازول
تیروتروپین آلفا
 
تیروتروپین آلفا
تيکلوپيدين
 
تيکلوپيدين
تيلاکتاس
 
تيلاکتاس
تينافاس (تينيدازول)
 
تينافاس (تينيدازول)
جم سيتابين
 
جم سيتابين
جنتامایسین پماد چشمی
 
جنتامایسین پماد چشمی
جنتامایسین سولفات
 
جنتامایسین سولفات
جینکوسان
 
جینکوسان
د رگلیس
 
د رگلیس
داروهای ضد جذام
 
داروهای ضد جذام
داکاربازين مداک
 
داکاربازين مداک
داکسی سایکلین
 
داکسی سایکلین
داکسی سایکلین
 
داکسی سایکلین
دانترولن سديم
 
دانترولن سديم
دانوبلاستينا
 
دانوبلاستينا
دروپریدول
 
دروپریدول
دروسپیرنون (اتینیل استرادیول)
 
دروسپیرنون (اتینیل استرادیول)
دکسترن
 
دکسترن
دکسترو متورفان پی
 
دکسترو متورفان پی
دکسکلر فنیرامین
 
دکسکلر فنیرامین
دوبوتامین
 
دوبوتامین
دورزولامید
 
دورزولامید
دورزولامید
 
دورزولامید
دوکساپرام هيدروکلرايد
 
دوکساپرام هيدروکلرايد
دوکسوروبيسين
 
دوکسوروبيسين
دهیدرو متین
 
دهیدرو متین
دهیدروگتوکسین
 
دهیدروگتوکسین
دی اتیل کاربامازین
 
دی اتیل کاربامازین
دی هیدروتاکسیترول
 
دی هیدروتاکسیترول
دیترانول
 
دیترانول
دیزوپیرامید
 
دیزوپیرامید
دیکبالت ادتیت
 
دیکبالت ادتیت
دیکلوفناک
 
دیکلوفناک
دیلسان
 
دیلسان
دیلوکسانید
 
دیلوکسانید
دینسترول
 
دینسترول
دیوالپراکس سدیم
 
دیوالپراکس سدیم
ديپيريدامول
 
ديپيريدامول
رابپرازول (رابزول)
 
رابپرازول (رابزول)
رازوپرازوسين
 
رازوپرازوسين
رازین
 
رازین
رگلیس
 
رگلیس
رگلیسیدین
 
رگلیسیدین
رینگر
 
رینگر
رینگر لاکتات
 
رینگر لاکتات
ريسپريدون
 
ريسپريدون
ريفامپين
 
ريفامپين
زارین
 
زارین
زینتوما
 
زینتوما
ژسترون
 
ژسترون
ژلاتين مديفايد
 
ژلاتين مديفايد
ساندوستاتين
 
ساندوستاتين
ستیل پیریدینیوم
 
ستیل پیریدینیوم
سديم کلرايد (رينوسالتين)
 
سديم کلرايد (رينوسالتين)
سديم کلريد
 
سديم کلريد
سرم آنتی اسنیک (سرم ضد مار)
 
سرم آنتی اسنیک (سرم ضد مار)
سفالکسین
 
سفالکسین
سفپیم
 
سفپیم
سفتي زو کسيم
 
سفتي زو کسيم
سفوروکسيم (سفوروکسیل)
 
سفوروکسيم (سفوروکسیل)
سلاپسیتابین
 
سلاپسیتابین
سلگزان (اتوکسوپارین)
 
سلگزان (اتوکسوپارین)
سوپرمینت
 
سوپرمینت
سوکرالفيت
 
سوکرالفيت
سولفاسالازين
 
سولفاسالازين
سیتریک اسید
 
سیتریک اسید
سیتی کولین
 
سیتی کولین
سیکلوفوسفامید
 
سیکلوفوسفامید
سيلانم
 
سيلانم
سيلور سولفاديازين
 
سيلور سولفاديازين
سيمواستاتين
 
سيمواستاتين
فاکتورهشت ضد هموفيلي
 
فاکتورهشت ضد هموفيلي
فروزماید
 
فروزماید
فسفسترول
 
فسفسترول
فلبامیت
 
فلبامیت
فلوتاميد
 
فلوتاميد
فلودروکورتيزون
 
فلودروکورتيزون
فلورسئين سديم
 
فلورسئين سديم
فمارا (لتروزول)
 
فمارا (لتروزول)
فنتانيل
 
فنتانيل
فنتولامین
 
فنتولامین
فنوفیبرات
 
فنوفیبرات
فنی توئین کرم
 
فنی توئین کرم
فولیتروپین آلفا
 
فولیتروپین آلفا
فیبا
 
فیبا
کاپتوپریل
 
کاپتوپریل
کاراوي ميکسچر
 
کاراوي ميکسچر
کاروديلول
 
کاروديلول
کتوکونازول
 
کتوکونازول
کروئون (پانکراتین)
 
کروئون (پانکراتین)
کرونیک گونادوتروفین
 
کرونیک گونادوتروفین
کلرامفنيکل
 
کلرامفنيکل
کلستیرامین
 
کلستیرامین
کلسیم کربنات
 
کلسیم کربنات
کلوبوتينول
 
کلوبوتينول
کلوفیبرات
 
کلوفیبرات
کلوکساسیلین
 
کلوکساسیلین
کلين - پرپ
 
کلين - پرپ
کليندامايسين
 
کليندامايسين
کو آموکسی کلاو
 
کو آموکسی کلاو
کوتريموکسازول
 
کوتريموکسازول
کورتیکوتروپین
 
کورتیکوتروپین
کوروسوف
 
کوروسوف
کولفوسریل پالمیتات
 
کولفوسریل پالمیتات
کولیستین سولفات
 
کولیستین سولفات
گادوپنتتات ديمگلومين
 
گادوپنتتات ديمگلومين
گادودیامید (امنی اسکن)
 
گادودیامید (امنی اسکن)
گارلیک
 
گارلیک
گرانایزترون
 
گرانایزترون
گلیسیرین
 
گلیسیرین
گوانتیدین
 
گوانتیدین
لارونيداز
 
لارونيداز
لاگزاتیو
 
لاگزاتیو
لانوکسين (دیگوکسین)
 
لانوکسين (دیگوکسین)
لئوپرورلین
 
لئوپرورلین
لوپراميد
 
لوپراميد
لوتیرونین سدیم
 
لوتیرونین سدیم
لوزارتان
 
لوزارتان
لوستاتین
 
لوستاتین
لوکوورين
 
لوکوورين
لونيتن
 
لونيتن
لوودوپا/ بنسرازید
 
لوودوپا/ بنسرازید
لووفلوکساسین
 
لووفلوکساسین
لیدوکائین اچ
 
لیدوکائین اچ
لیدوکائین ای
 
لیدوکائین ای
لیکوریک
 
لیکوریک
لیکوفار
 
لیکوفار
ليزينوپريل
 
ليزينوپريل
ماسومنت - منتازین
 
ماسومنت - منتازین
مانیتول
 
مانیتول
مایکوفنولیک اسید
 
مایکوفنولیک اسید
ماينوکسيديل
 
ماينوکسيديل
مبترا
 
مبترا
متاپروترنول
 
متاپروترنول
متادون هیدروکلراید
 
متادون هیدروکلراید
متریزامید
 
متریزامید
متفورمين
 
متفورمين
متوکسالن
 
متوکسالن
متیراپون
 
متیراپون
متیل تستسترون
 
متیل تستسترون
متیل دوپا
 
متیل دوپا
محلول دياليز صفاقی
 
محلول دياليز صفاقی
مدافینیل
 
مدافینیل
مرکاپتوپورين
 
مرکاپتوپورين
مروپنم
 
مروپنم
مفنامیک اسید
 
مفنامیک اسید
مفناید
 
مفناید
مگلومین
 
مگلومین
مگلومين کامپاند
 
مگلومين کامپاند
ملفالان
 
ملفالان
ملیسان
 
ملیسان
منتا
 
منتا
منتول
 
منتول
مولتی ویتامین ترلپوتیک
 
مولتی ویتامین ترلپوتیک
مولتی ویتامین و مینرال
 
مولتی ویتامین و مینرال
مونتلوکاست
 
مونتلوکاست
میترامایسین
 
میترامایسین
میلی متر در دقیقه
 
میلی متر در دقیقه
مینتاژل
 
مینتاژل
نافیسیلین
 
نافیسیلین
نالیدیکسیک اسید
 
نالیدیکسیک اسید
نور اپی نفرین
 
نور اپی نفرین
نورديتروپين
 
نورديتروپين
نیترو فورانتواین
 
نیترو فورانتواین
نیتروزاکساید
 
نیتروزاکساید
نیتروگلیسرین
 
نیتروگلیسرین
نیفدیپین
 
نیفدیپین
نيتروفورازون
 
نيتروفورازون
نيفيدپين
 
نيفيدپين
واکسن آبله مرغان
 
واکسن آبله مرغان
واکسن اوریون
 
واکسن اوریون
واکسن تیفوئید
 
واکسن تیفوئید
واکسن چند بنیانی پنومو
 
واکسن چند بنیانی پنومو
واکسن دیفتری-کزاز-سیاه سرفه
 
واکسن دیفتری-کزاز-سیاه سرفه
واکسن سرخک
 
واکسن سرخک
والپروئیک اسید
 
والپروئیک اسید
والزارتان
 
والزارتان
وانکو
 
وانکو
وراپاميل
 
وراپاميل
ویتامین آ
 
ویتامین آ
ویتامین ای
 
ویتامین ای
ویتامین ب12
 
ویتامین ب12
ویتامین ب3 (نیاسین)
 
ویتامین ب3 (نیاسین)
ویتامین سی
 
ویتامین سی
ویتامین کا1
 
ویتامین کا1
ویندزین
 
ویندزین
وين بلاستين
 
وين بلاستين
وينورلبين
 
وينورلبين
هالوتان
 
هالوتان
هپارین
 
هپارین
هگزامتيل ملامين
 
هگزامتيل ملامين
هيالورونات سديم
 
هيالورونات سديم
هيدروکلروتيازيد
 
هيدروکلروتيازيد