آزاتیوپرین
 
آزاتیوپرین
پروگراف
 
پروگراف
سيکلورال
 
سيکلورال