آدنوزين
 
آدنوزين
اپتیفیباتید (اینتگریلین)
 
اپتیفیباتید (اینتگریلین)
اسمولول هيدروکلرايد
 
اسمولول هيدروکلرايد
ایزوسورباید
 
ایزوسورباید
برتیلیوم
 
برتیلیوم
برتیلیوم توسیلات
 
برتیلیوم توسیلات
پروپافنون هگزال
 
پروپافنون هگزال
پروکائین امید
 
پروکائین امید
دوپامین
 
دوپامین
دورزولامید
 
دورزولامید
فلکیناید استات
 
فلکیناید استات
فنوکسي بنزامين
 
فنوکسي بنزامين
کلرتالیدون
 
کلرتالیدون
ليزينوپريل + هيدروکلرتيازيد
 
ليزينوپريل + هيدروکلرتيازيد
ميلرينون
 
ميلرينون
نیپروس
 
نیپروس
هیدرالازین
 
هیدرالازین