اتومیدیت
 
اتومیدیت
ایزوفلوران
 
ایزوفلوران
تيوپنتال
 
تيوپنتال
سوفلوران
 
سوفلوران