گلایسین  Glycine (Aminoacetic Acid)    
Glycine (Aminoacetic Acid) گلایسین موارد و مقدار مصرف:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: آنوري.
موارد احتياط: ‌نارسايي كليه.
مکانيسم اثر:
عوارض جانبي
‌جذب سيستميك اين محلول ممكن است به عدم تعادل الكتروليت‌ها و مايعات بدن و همچنين اختلالات ريوي و قلبي ـ عروقي منجر شود.
اشكال دارويي:
موارد و مقدار مصرف
براي شستشوي مجاري ادراري طي اعمال جراحي برحسب نياز مصرف مي‌شود .
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي درماني: شستشو دهنده مجاري ادرار.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
اشكال دارويي:
Solution: 1.5%
ملاحظات اختصاصي
‌1- اين دارو به صورت محلول استريل 5/1 درصد به كار مي‌ رود.
2- pH اين محلول 5/6 - 5/4 است.
3- اسيد آمينو استيك را مي‌ توان با اتوكلاو استريل كرد.
4- باقيمانده مصرف نشده محلول بايد دور ريخته شود.