ویتامین کا  Vitamin K    
Vitamin K ویتامین کا موارد و مقدار مصرف:
اين ويتامين براي پيشگيري و درمان اختلالات انعقادي شامل اختلالات در ساخت فاكتورهاي II،VII،IXو X ناشي از كمبود ويتامين K يا اختلال در فعاليت متابوليك آن مصرف مي گردد. فيتوناديون به منظور جلوگيري از بيماري خونريزي دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف مي شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان ويتامين K با داروهاي ضد انعقاد خوراكي ممكن است اثرات اين داروها را به علت افزايش ساخت كبدي فاكتورهاي پيش انعقادي كاهش دهد.
مکانيسم اثر:
اين ويتامين تشكيل پروترومبين فعال در كبد (فاكتور II)،پروكانورتين (فاكتور VII)،جزء ترومبوپلاستين پلاسما يا فاكتور كريسمس (فاكتور IX) و فاكتور استوارت (فاكتور X) را كه براي انعقاد طبيعي خون لازم هستند،تسريع مي كند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك و انجام آزمون زمان پروترومبين ضروري است.
2.از مصرف ساير داروها بدون دستور پزشك بايد خودداري شود، زيرا ممكن است اثرات ويتامين K را تغيير دهند.
فارماكوكينتيك:
ويتامين K به سهولت از مجراي گوارش (دوازدهه) جذب مي شود.فيتوناديون براي جذب به املاح صفراوي نياز دارد. متابوليسم اين ويتامين كبدي است. زمان شروع اثر فيتوناديون از راه خوراكي 6-12 ساعت و از راه تزريقي 1-2 ساعت است. غلظت طبيعي فيتوناديون طي 12-14 ساعت پس از مصرف به دست مي آيد. ويتامين K از راه صفرا و كليه دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Injection:1 mg/0.5ml, 10 mg/ml
Tablet:10 mg