اینترفرون گاما-1ب  Interferon Gama-1b    
Interferon Gama-1b اینترفرون گاما-1ب موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
کاهش احتمال بروز وشدت عفونت در بيماري گرانولوماتوز مزمن و استئوپتروسيس
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 1 سال : mcg/m250 در بيماران داراي سطح بدن بيشتر از m 25/0، mcg/kg/m 25/1 در بيماران داراي سطح بدن کمتر يا مساوي 3 بار در هفته m 25/0.
مكانيسم اثر
مکانيسم دقيق اثر اين دارو مشخص نيست.با اين حال اينترفرون- گاما مي تواند باعث فعال شدن فاگوسيت‌ها شود. اين دارو همچنين باعث افزايش متابوليسم اکسيداتيو ماکروفاژهاي بافتي، افزايش سميت سلولي وابسته به پادتن و افزايش فعاليت سلولهاي کشنده طبيعي مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
اينترفرون-گاما باعث مهار سيتوکروم 1A2 و 2E1 مي شود.
اينترفرون-گاما باعث مهار متابوليسم تئوفيلين مي شود.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: تب، سردرد، لرز، خستگي، افسردگي.
دستگاه گوارش: اسهال، استفراغ، تهوع، درد شکمي.
عضلاني - اسکلتي: ميالژي، درد کمر، درد مفاصل.
خون: نوتروپني، ترومبوسيتوپني.
پوست: بثورات جلدي، اريتم در ناحيه تزريق.
توجه: عوارض ذکر شده براساس دوز mcg/m 250 بيان شده است.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب عضلاني وزير جلدي دارو بيش از 89 درصد است.
دفع: نيمه عمر دفعي دارو درتزريق وريدي 38 دقيقه، در تزريق عضلاني 3 ساعت و در تزريق زير جلدي 6 ساعت است.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط :
موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به دارو و پروتئين‌هاي مشتق از E.coli و هر يک از اجزائ فرمولاسيون.
موارد احتياط: تشنج، اختلالات سيستم اعصاب مرکزي، بيماري‌هاي قلبي.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: 100mcg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: اينترفرون.
طبقه‌بندي درماني: ضد تومور، تنظيم کننده سيستم ايمني، ضد ويروس.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
سميت مغز استخوان که وابسته به دوز است با دارو گزارش شده است.
واکنش افزايش حساسيتي با دارو نادر مي باشد.
انجام ادواري شمارش کامل سلولها ي خوني، بررسي عملکرد کبدي کليوي ضروري مي باشد.
نكات قابل توصيه به بيمار
بهترين محل تزريق زير جلدي در عضله دلتوئيد يا ران است .
فرآورده بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري شود.
در صورت قرارگيري فرآورده بيش از 12 ساعت در دماي اتاق ، آن را بايد دور ريخت.
دارو نبايد با شدت تکان داده شود.
مصرف در شير دهي
ترشح دارو در شير مشخص نيست.در دوران شير دهي توصيه نمي شود.