والگان سيکلووير  Valganciclovir Hydrochloride    
Valganciclovir Hydrochloride والگان سيکلووير موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) رتينيت سايتومگالوويروس (CMV) فعال در بيماران مبتلا به ايدز.
بزرگسالان: مقدار mg 900 دو بار در روز از راه خوراكي، همراه غذا، تا 21 روز مصرف مي‌شود. دوز نگهدارنده mg 900 يك بار در روز همراه غذا مي‌باشد.
ب) رتينيت CMV غيرفعال.
بزرگسالان: mg 900 يك بار در روز از راه خوراكي همراه غذا مصرف مي‌شود.
پ) پيشگيري از بيماري ناشي از CMV در بيماراني كه پيوند قلب، كليه و يا كليه ـ پانكراس شده‌اند و ريسك بالايي براي اين بيماري دارند(سرولوژي فرد دهنده از نظر آنتي‌ژن CMV مثبت و سرولوژي فرد گيرنده منفي است.).
بزرگسالان: mg 900 يك بار در روز از راه خوراكي همراه غذا كه طي 10 روز اول پيوند شروع شده و تا 100 روز پس از پيوند ادامه مي‌يابد.
تعديل دوز: در بيماران مبتلا به نارسايي كليه، براساس جدول زير عمل كنيد:

New Page 2

كليرانس كراتينين

(ml/min)

دوز اوليه

دوز نگهدارنده

59-40

mg 450 دو بار در روز

mg 450 يك بار در روز

39-25

mg 450 يك بار در روز

mg 450 يك روز در ميان

24-10

mg 450 يك روز در ميان

mg 450 دو بار در هفته

موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به والگانسيكلووير يا گانسيكلووير، بيماراني كه همودياليز مي‌شوند، پيوند كبد.
موارد احتياط: سيتوپني، بيماراني كه داروهاي سركوبگر ايمني يا رادياسيون دريافت كرده‌اند.
عوارض جانبي:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: بيقراري، كانفيوژن، تب، توهم، سردرد، بي‌خوابي،‌ گزگز اندامها، نوروپاتي محيطي، سايكوز، تشنج.
چشم: جدا شدن شبكيه.
دستگاه گوارش: درد شكمي، اسهال، تهوع، استفراغ.
ادراري ـ تناسلي: كاهش كليرانس كراتينين.
خوني: آنمي، آنمي آپلاستيك، سركوب مغز استخوان، نوتروپني، پان‌سيتوپني، ترومبوسيتوپني.
ساير عوارض: عفونت‌هاي مربوط به كاتتر، واكنشهاي ازدياد حساسيت، عفونتهاي موضعي يا سيستميك، سپسيس.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: مصرف بيش از حد اين دارو باعث سركوب شديد و كشنده مغز استخوان و سميت كليوي مي‌شود.
درمان: براي درمان، هيدراسيون كافي بيمار بايد انجام شده و استفاده از فاكتورهاي رشد سلول‌هاي خوني (مثل G-CSF) در نظر گرفته شود. دياليز ممكن است در كاهش سطح سرمي دارو كمك كننده باشد.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي
والگانسيكلووير ممكن است جذب ديدانوزين (داروي ضد ايدز) را افزايش دهد.
مصرف همراه اين دارو با داروهاي سركوبگر ايمني يا زيدوودين خطر بروز نوتروپني، آنمي، ترومبوسيتوپني و تضعيف مغز استخوان را افزايش مي‌دهد.
مصرف همزمان اين دارو با مايكوفنولات موفتيل در بيماران دچار نارسايي كليوي، ممكن است باعث افزايش سطح پلاسمايي هر دو دارو شود.
پروبنسيد ممكن است كليرانس كليوي والگانسيكلووير را كاهش دهد.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اثر ضد ويروس: والگانسيكلووير يك پيش دارو است كه پس از تبديل به گانسيكلووير باعث مهار سنتز DNA ويروس (CMV) مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
جذب: به خوبي از دستگاه گوارش جذب مي‌شود. در مصرف همراه غذا جذب بيشتري دارد.
پخش: اتصال پروتئيني ناچيزي دارد.
متابوليسم: در ديواره روده و كبد به گانسيكلووير (فرم فعال) متابوليزه مي‌شود.
دفع: كليوي است.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: 450 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: نوكلئوزيد صناعي.
طبقه‌بندي درماني: ضد ويروس.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Valcyte
ملاحظات اختصاصي
1- والگانسيكلووير و گانسيكلووير قابل تعويض نيستند. چنين اقدامي ممكن است باعث مسموميت شود.
2- سيتوپني در هر زماني از درمان ممكن است بروز كند كه احتمال اين عارضه با ادامه درمان بيشتر مي‌شود. شمارش سلول‌ها 3 تا 7 روز پس از قطع دارو به تعداد طبيعي باز مي‌گردد.
3- در طول درمان، CBC، شمارش پلاكت‌ها و سطح Cr سرمي بايد به طور مرتب پايش شود.
4- مطالعه‌اي در مورد تداخلات دارويي والگانسيكلووير انجام نشده است؛ هر چند، انتظار مي‌رود كه تداخلات اين دارو مشابه گانسيكلووير باشد.
5- در صورت وجود هر يك از اين شرايط، اين دارو را تجويز نكنيد: شمارش مطلق نوتروفيل (ANC) كمتر از cells/mm3 500، شمارش پلاكت‌ كمتر از mm3 /25000، g/dl 8 < hgb="">
6- اثربخشي و ايمني اين دارو براي پيشگيري از عفونت CMV پس از ساير انواع پيوند مثل پيوند ريه تأييد نشده است.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دارو را بايد پس از غذا مصرف نمود.
2- زناني كه در سنين باروري هستند، بايد در طول مصرف اين دارو از روش‌هاي ضد بارداري استفاده كنند.
3- مرداني كه از اين دارو استفاده مي‌كنند، بايد حين درمان و تا 90 روز پس از قطع آن از روشهاي ضد بارداري (مثل كاندوم) استفاده نمايند.
4- اين دارو ممكن است به طور موقت يا دائمي، اسپرماتوژنز را مهار نمايد.
5- گانسيكلووير به طور بالقوه يك كارسينوژن است.
6- تا زماني كه اثرات اين دارو بر CNS مشخص شود، بايد از انجام كارهايي كه نيازمند هوشياري كامل است پرهيز نمود.
7- اين دارو رتينيت ناشي از CMV را به طور قطعي درمان نمي‌كند و اين عفونت ممكن است دوباره عود نمايد. در طول درمان، هر 6-4 ماه بايد تست‌هاي بينايي انجام شود.
مصرف در سالمندان: قبل و در طول درمان، عملكرد كليوي بايد پايش شود. با احتياط مصرف شود.
مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني دارو در اين گروه تأييد نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. به دليل احتمال بروز عوارض جانبي در نوزاد، نبايد در دوران شيردهي مصرف شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است باعث كاهش سطح Hgb، هماتوكريت شود.
ممكن است شمارش RBC، WBC، نوتروفيل‌ها و پلاكت‌ها را كاهش دهد.