داروهای ضدقارچ  Antifungal Drugs    
Antifungal Drugs داروهای ضدقارچ نکات قابل توصيه به بيمار:
عفونتهاي قارچي اغلب با كاهش مقاومت ميزبان همراه است كه در صورت عدم اصلاح اين مقاومت ،دارو درماني با شكست مواجه خواهد شد. همچنين درمان عفونت درماتوفيتي تا زماني كه منبع حيواني برداشته شده يا كنترل گردد،ممكن است موفقيت آميز نباشد.
آمفوتريسين از مجراي گوارش جذب نمي شود و تنها آنتي بيوتيك از گروه پلي ان است كه از راه تزريقي قابل مصرف مي باشد. اين دارو در درمان عفونتهاي قارچي سيستميك مصرف مي شود و بر عليه بسياري از قارچها و مخمرها مؤثر مي باشد. اين دارو به ميزان زيادي به پروتيين هاي پلاسما پيوند مي يابد و به ميزان كم به داخل مايعات بدن و بافتها نفوذ مي كند. در صورت تزريق ،عوارض جانبي سمي دارو بروز مي كنند.
يستاتين از راه خوراكي جذب بسيار كم يد دارد و از راه تزريقي نيز بسيار سمي مي باشد.
اين دارو بر عليه بسياري از مخمرها و قارچها مؤثر است ولي اصولا بر عليه عفونتهاي كانديداآلبيكانس در پوست و مخاط بكار مي رود.
اين دارو همچنين در درمان كانديديازيس روده نيز مصرف مي شود.
ميكونازول براي درمان موضعي مصرف مي شود. كتوكونازول در مقايسه با ساير داروهاي ضدقارچ ايميدازولي ،از جذب خوراكي بهتري برخوردار است ،ولي سميت كبدي خطرناك با مصرف دارو گزارش شده است .از اين دارو نبايد در درمان عفونتهاي قارچي سطحي استفاده نمود.
فلوكونازول در درمان موضعي و سيستميك عفونتهاي كانديديايي و كريپتوكوكي مصرف مي شود.
فلوسيتوزين يك داروي ضدقارچ سنتتيك است كه فقط بر عليه مخمرها مؤثر مي باشد و در درمان عفونتهاي سيستميك كانديديازيس و كريتپوكوكوزيس مصرف مي شود. عوارض جانبي اين دارو نادر است ،ولي ضعف مغز استخوان مشاهده شده است در حين درمان با اين دارو، ممكن است مقاومت ايجاد شود.
گريزيوفولوين ،به دليل تجمع دركراتين ،داروي انتخابي براي عفونتهاي درماتوفيتي است .از مجراي گوارش بخوبي جذب مي شود، ولي در مصرف موضعي غيرفعال است اين دارو در عفونتهاي پوست مؤثرتر از عفونتهاي ناخن است و درمان با آن بايد براي چندين هفته تا چندين ماه ادامه يابد. عوارض جانبي اين دارو نادر مي باشد.