فنیل افرین زینک  Phenylephrine zinc    
Phenylephrine zinc فنیل افرین زینک اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Drop: Phenylephrine HCl 0.12%+ Zinc Sulfate 0.25%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آدرنرژيك، سمپاتوميمتيك.
طبقه‌بندي درماني: ضد احتقان و تنگ كننده عروق چشم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
موارد و مقدار مصرف
احتقان خفيف چشم.
بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره حداكثر 4 بار در روز در چشم چكانده شود.
توجه: در ارتباط با فنيل‌افرين چشمي به تك‌نگار مربوطه مراجعه شود.
توجه: در رابطه با سولفات روي اطلاعات خاصي در دسترس نمي‌باشد.