افدرین  EPHERRINE    
EPHERRINE افدرین موارد و مقدار مصرف:
باز کردن مجاري هوايي, درمان احتقان بيني, درمان علامتي آسم.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي, پورفيري, آريتمي قلبي, آب سياه چشم, درد هاي حاد قلبي.
عوارض جانبي:
تهوع, استفراغ, بي اشتهايي, بي خوابي, تپش قلب, بي نظمي قلبي.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي, پورفيري, آريتمي قلبي, آب سياه چشم, درد هاي حاد قلبي.
قرص. اطلاعات دیگر:
مايعات کافي نوشيده شود.از مصرف خودسرانه ميزان بالاي دارو خودداري کنيد.