گلوتارال  GLUTARAL DEHYDE    
GLUTARAL DEHYDE گلوتارال موارد و مقدار مصرف:
براي ضد عفوني کردن وسايل دندانپزشکي, تجهيزات لاستيکي اتاق عمل و وسايل آرتروسکوپي.
موارد منع مصرف و احتياط:
با مخاط چشم تماس نداشته باشد.
عوارض جانبي:
آسم و عوارض پوستي و زخم و التهاب پوست به ويژه در غلظت هاي بالا ايجاد مي شود.
هشدار:
با مخاط چشم تماس نداشته باشد.
محلول. اطلاعات دیگر:
بخارات آن باعث تحريک دستگاه تنفس مي گردد.