نیتروگلیسرین  Nitroglycerin    
Nitroglycerin نیتروگلیسرین موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) پيشگيري از حملات مزمن آنژيني.
بزرگسالان: مقدار mg 9-2.5 از راه خوراکي هر 12-8 ساعت مصرف مي‌شود. با درمان با مقدار 1.25 سانتي متر از پماد شروع شده و هر بار تا بروز اثرات مورد نظر، 1.25 سانتي متر بر اين مقدار افزوده مي‌شود. محدوده مقدارمصرف پماد از 12.5-5 سانتي متر است، ولي مقدار معمول مصرف 5-2.5 سانتي متر است. به‌ جاي آن مي‌توان روزي يک بار پلاستر دارو را به محل‌هاي بدون مو چسباند. براي جلوگيري از بروز تحمل، اشکال موضعي دارو نبايد در طي شب مصرف شوند.
ب) درمان آنژين صدري حاد، پيشگيري از حملات آنژيني يا به حداقل رساندن احتمال بروز اين حملات قبل از حوادث استرس زا که بايد دارو بلافاصله مصرف شود
بزرگسالان: بلافاصله بعد از نشانه‌هاي حمله آنژيني، يک قرص زيرزباني در زير زبان يا در گوشه دهان قرار داده مي‌شود. مي‌توان هر پنج دقيقه يک بار به مدت 30-15 دقيقه اين مقدار را تکرار کرد.
پ) درمان هايپرتانسيون، نارسايي احتقاني قلب، آنژين.
توجه: نيتروگليسرين براي کنترل هايپرتانسيون در جراحي، نارسايي احتقاني قلب ناشي از انفارکتوس ميوکارد، رفع آنژين صدري درموارد حاد و براي کنترل فشار خون طي جراحي، از راه انفوزيون وريدي مصرف مي‌شود.
بزرگسالان: سرعت اوليه انفوزيون پنج ميکروگرم در دقيقه است که مي‌توان هر 5-3 دقيقه يک بار، مقدار پنج ميکروگرم در دقيقه بر آن افزود تا پاسخ مناسب حاصل شود. در صورت عدم دستيابي به پاسخ مناسب با سرعت 20 ميکروگرم در دقيقه، بايد مقدار مصرف هر 5-3 دقيقه يک بار به ميزان 20-10 ميکروگرم در دقيقه افزايش يابد.
ت) انفارکتوس حاد قلبي.
بزرگسالان: ابتدا mcg 25-12.5 از راه وريدي تجويز شده و به دنبال آن mcg 20-10 در دقيقه انفوزيون مي‌گردد. مي‌توان در صورت نياز هر 5 تا 10 دقيقه دوز را mcg 10-5 افزايش داد.
حداکثر مقدار قابل استفاده mcg 200 در دقيقه است. در صورتي که فشار متوسط شرياني به کمتر از 80 ميلي متر جيوه افت کند يا فشار سيستوليک به زير 90 ميلي متر جيوه برسد دوز دارو را کاهش داده و يا مصرف آن قطع گردد.
ث) کريز فشار خون.
بزرگسالان: مقدار 100-5 ميکروگرم در دقيقه از راه وريدي تجويز مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: ضربه مغزي يا خونريزي مغزي (به دليل خطر افزايش فشار داخل جمجمه‌اي)، کم خوني شديد (يونهاي نيترات مي‌توانند به سرعت هموگلوبين را به مت هموگلوبين اکسيده کنند)، سابقه حساسيت مفرط با واکنش ايديوسنکراتيک به نيتراتها، گلوکوم با زاويه بسته يا افت فشار وضعيتي.
موارد منع تزريق وريدي: افت فشار خون يا کاهش کنترل نشده حجم خون (ممکن است موجب بروز کمي هايپوتانسيون و شوک شود)، پريکارديت تنگ کننده و تامپوناد پريکاردي (ممکن است موجب افت فشار خون، کاهش پيش بار و کاهش برون ده قلبي شود).
موارد احتياط :
الف) افزايش فشار داخل جمجمه‌اي (عروق مننژ را گشاد مي‌کند)، گلوکوم با زاويه باز يا بسته (هرچند که فشار داخل جمجمه‌اي تنها به طور خفيف افزايش مي‌يابد و تخليه مايع زلاليه از چشم بدون اشکال صورت مي‌گيرد)، تخليه مايعات بدن يا کاهش فشار خون سيستوليک (به کمتر از mmHg 90) ناشي از مصرف داروهاي مدر (به دليل اثر کاهنده فشار خون نيتروگليسرين)، طي روزهاي اول بعد از انفارکتوس حاد ميوکارد (ممکن است موجب افت شديد فشار خون و تاکيکاردي شود، ولي تجويز نيتروگليسرين براي کاهش ايسکمي ميوکارد و احتمالاً کاهش گسترش انفارکتوس تا حدي موفق بوده است). بيماران دچار کارديوميوپاتي هايپرتروفيک (نيترات‌ها منجر به کاهش پره لود، تشديد انسداد و ايجاد هايپوتانسيون شده و يا نارسايي قلبي را بدتر مي‌کنند).
ب) احتمال بروز تحمل نسبت به اثرات عروقي و ضد آنژين داروها وجود دارد و بروز تحمل متقاطع بين نيترات‌ها و نيتريت‌ها گزارش شده است. بروز تحمل نسبت به اين دارو ناشي از وجود غلظت‌هاي زياد يا مداوم دارو در پلاسما است و اغلب با مصرف خوراکي، تزريق وريدي و استعمال موضعي دارو بروز مي‌کند. بروز اين تحمل با مصرف متناوب شکل زيرزباني دارو نادر است، ولي بيماراني که ايزوسوربايد دي نيترات خوراکي يا نيتروگليسرين موضعي مصرف کرده‌اند، تحمل متقاطع نسبت به نيتروگليسرين زير زباني نشان نداده‌اند.
با مصرف کمترين مقدار مؤثر دارو و همچنين مصرف دارو به طور متناوب، از بروز تحمل جلوگيري مي‌شود. مصرف نکردن اين دارو براي 12-10 ساعت در روز ممکن است از بروز تحمل جلوگيري کند.
عوارض جانبي:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي : سردرد (در بعضي موارد به صورت ضربان دار)، سرگيجه، ضعف، تاري ديد.
قلبي ـ عروقي: افت فشار خون در حالت ايستاده، تاکيکاردي، فلاشينگ، طپش قلب، سنکوپ.
پوست: گشاد شدن عروق پوستي، تحريک پوست (با مصرف موضعي).
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
موضعي: سوزش زير زبان، خشکي دهان.
ساير عوارض: واکنش‌هاي حساسيت مفرط (بثورات پوستي، درماتيت)، ديزوري، ناتواني جنسي، تکرر ادرار، راش، واکنش‌هاي بيش حساسيتي.
توجه: در صورت بروز بثورات پوستي، درماتيت، تاري ديد يا خشکي دهان، بايد مصرف اين دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: عمدتاً ناشي از گشاد شدن عروق و متهموگلوبينمي است و عبارت اند از افت فشار خون، سردرد ضربان دار مداوم، طپش قلب، اختلالات بينايي، برافروختگي پوست، تعريق (پس از آن پوست سرد و سيانوتيک مي‌شود)، تهوع و استفراغ، کوليک، اسهال خوني، ارتواستاز، تنفس سريع در شروع درمان، تنگي نفس، کاهش سرعت تنفس، براديکاردي، بلوک قلبي، افزايش فشار داخل جمجمه همراه با کانفوزيون، تب، فلج، هايپوکسي بافت (ناشي از متهموگلوبينمي) که به سيانوز منجر مي‌شود و اسيدوز متابوليک، کوما، تشنجات کلونيک و کلاپس گردش خون، مرگ ممکن است بر اثر کلاپس گردش خون يا خفگي عارض شود.
درمان: شامل شستشوي معده و به دنبال آن مصرف ذغال فعال براي خارج کردن باقيمانده محتويات معده مي‌شود. مقدار گازهاي خون و غلظت متهموگلوبين بايد پيگيري شود. مراقبت‌هاي حمايتي شامل حمايت تنفسي و تجويز اکسيژن، حرکت دادن اندام‌هاي انتهايي براي کمک به بازگشت خون وريدي و خواباندن بيمار در حالت درازکش است.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي
مصرف همزمان با فرآورده‌هاي حاوي الکل، داروهاي کاهنده فشار خون يا فنوتيازين‌ها ممکن است موجب بروز اثرات اضافي کاهنده فشار خون شود.
مصرف همزمان با الکالوئيدهاي ارگوت ممکن است موجب بروز آنژين شود. نيتروگليسرين خوراکي ممکن است فراهمي زيستي آلکالوئيدهاي ارگوت را افزايش دهد. از مصرف همزمان با مهارکننده‌ هاي فسفودي استراز (مانند سيلدنافيل) پرهيز شود.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اثر ضد آنژين: نيتروگليسرين با شل کردن عضلات صاف بستر عروقي (شرياني و وريدي) مصرف اکسيژن ميوکارد را کاهش مي‌دهد. همچنين، اين دارو عروق کرونر را گشاد مي‌کند و به انتشار مجدد جريان خون در بافتهاي ايسکميک منجر مي‌شود. احتمالاً اثرات اين دارو بر عروق کرونر و اثرات سيستميک آن (که ممکن است با مصرف اشکال مختلف نيتروگليسرين مختصر تغييري داشته باشند) توجيهي براي مصرف اين دارو در درمان آنژين هستند.
اثر گشادکننده عروق: نيتروگليسرين موجب گشاد شدن عروق محيطي مي‌شود، در نتيجه شکل تزريق وريدي اين دارو براي کاهش فشار خون طي عمل جراحي و براي کنترل فشار خون در موارد هايپرتانسيون قبل از جراحي مؤثر است. از آنجايي که گشاد شدن عروق محيطي بازگشت خون وريدي به قلب (پيش بار) را کاهش مي‌دهد، نيتروگليسرين براي درمان ادم ريوي و نارسايي احتقاني قلب نيز به کار مي‌رود. گشاد شدن شريان‌ها موجب کاهش مقاومت شرياني (پس بار) مي‌شود. بنابراين، اين دارو با کاهش کار بطن چپ، به قلب نارسا کمک مي‌کند. ترکيب اين اثرات در درمان بعضي از بيماران مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد مؤثر است (در حال حاضر، مصرف نيتروگليسرين در نارسايي احتقاني قلب و انفارکتوس ميوکارد از موارد مصرف تأييد نشده اين دارو محسوب مي شود).
نکات قابل توصيه به بيمار:
نکات قابل توصيه به بيمار
1- دارو را طبق دستور پزشک و به طور مرتب مصرف کنيد. شکل زير زباني را در تمام اوقات در دسترس داشته باشيد. مصرف اين دارو ممکن است از نظر فيزيولوژيک ضروري باشد، ولي اعتيادآور نيست.
2- قرص‌ها را با معده خالي، 30 دقيقه قبل يا 2-1 ساعت بعد از غذا، مصرف کنيد. قرص‌هاي خوراکي را ببلعيد و قرص‌هاي جويدني را کاملاً بجويد.
3- با بروز اولين علائم حمله آنژين، قرص زيرزباني را مصرف کنيد. دارو را زير زبان قرار دهيد تا کاملاً جذب شود؛ در اين حالت بنشينيد و استراحت کنيد.
در صورت عدم بروز پاسخ مطلوب، فوراً به پزشک اطلاع دهيد يا به اورژانس بيمارستان برويد. در صورت احساس سوزش در زير زبان، دارو را مي‌توانيد در گوشه دهان قرار دهيد.
4- قرص‌هاي زير زباني نيتروگليسرين را در ظرف اصلي دارو نگهداري کنيد.
5- از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الکل خودداري کنيد، زيرا ممکن است افت شديد فشار خون و کلاپس قلبي - عروقي بروز کند.
6- اين دارو ممکن است موجب بروز سرگيجه يا برافروختگي شود. بنابراين، به هنگام برخاستن يا ايستادن احتياط کنيد.
7- در صورت بروز تاري ديد، خشکي دهان يا سردرد مداوم، به پزشک مراجعه کنيد.
مصرف در كودكان: متهموگلوبينمي ممکن است در شيرخواراني که مقادير زيادي از نيتروگليسرين مصرف مي‌کنند، بروز کند.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
جذب: به خوبي از دستگاه گوارش جذب مي‌شود، ولي به دليل اثر عبور اول کبدي، جذب اين دارو به گردش خون سيستميک کامل نيست. شروع اثر فرآورده‌ هاي خوراکي آهسته است (بجز قرص‌هاي زير زباني). بعد از مصرف شکل زير زباني، جذب دارو از مخاط دهان نسبتاً کامل است. همچنين، نيتروگليسرين بعد از مصرف موضعي (به شکل پماد يا پلاستر) به خوبي جذب مي‌شود. زمان لازم براي شروع اثر فرآورده‌هاي مختلف به اين قرار است:
براي تزريق وريدي 2-1 دقيقه، براي پماد 60-20 دقيقه، براي قرص پيوسته رهش 40 دقيقه، براي پلاستر 60-40 دقيقه.
پخش: به طور گسترده در سرتاسر بدن انتشار مي‌يابد. حدود 60 درصد داروي موجود در گردش خون، به پروتئين‌هاي پلاسما پيوند مي‌يابد.
متابوليسم: در کبد و سرم به 3، 1- گليسريل دي نيترات، 2، 1- گليسريل دي نيترات و گليسريل مونونيترات متابوليزه مي‌شود. متابوليت‌هاي دي نيترات اثر خفيف گشادکننده عروق دارند.
دفع: متابوليت‌هاي نيتروگليسرين از راه ادرار دفع مي‌شوند. نيمه عمر دفع دارو حدود 4-1 دقيقه است. طول مدت اثر دارو براي فرآورده‌هاي مختلف به اين قرار است:
تزريق وريدي 30 دقيقه، زيرزباني تا 30 دقيقه، پماد 6-3 ساعت، قرص پيوسته رهش 8-4 ساعت، پلاستر 24-18 ساعت.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: 1 mg/ml, 2ml, 1 mg/ml, 5ml, 1 mg/ml, 10ml, 5 mg/ml, 1ml, 5 mg/ml, 2ml, 5 mg/ml, 10ml
Tablet: 0.4 mg
Tablet, Extended Release: 2.5, 2.6, 6.4, 6.5mg
Capsule: 0.4 mg
Capsule, Extended Release: 2.5, 2.6, 6.4, 6.5mg
Plaster: 5 mg/24h, 10 mg/24h
Patch, Extended Release: 5 mg/24h, 10 mg/24h
Spray, solution: 400 mcg/dose
Ointment : 2%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: نيترات.
طبقه‌بندي درماني: ضد آنژين، گشادکننده عروق.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري:
Nitrocine, Glytrin , Nitro-Dur, Nitroglycerin PH&T, Nitromint,
Trinitrosan
ملاحظات اختصاصي
براي برطرف کردن حملات حاد آنژين، بايد تنها از شکل زير زباني دارو استفاده کرد. اگرچه سابق بر اين احساس سوزش را به عنوان نشان قدرت اثر دارو مي‌دانستند، ولي امروزه بسياري از فرآورده‌هاي اين دارو چنين حسي را ايجاد نمي‌کنند.
شکل پماد دارو بايد به صورت يک لايه يکنواخت و نازک روي قسمت بدون موي پوست، بجز قسمت‌هاي انتهايي بازوها و ساق پاها (که جذب دارو از اين نواحي کامل نخواهد بود)، ماليده مي‌شود. از ماساژ موضع بايد خودداري شود. سپس، موضع با يک پوشش پلاستيکي، براي کمک به جذب دارو و جلوگيري از آلوده شدن لباسها، پوشانده مي‌شود. در صورت بروز عوارض جانبي شديد، پماد را بايد از روي موضع پاک و از تماس پماد با پوست خودداري کرد.
براي انفوزيون وريدي دارو، بايد از لوله‌هاي مخصوص که از طرف کارخانه سازنده ارائه مي‌شود استفاده کرد، زيرا لوله‌هاي پلاستيکي معمولي ممکن است تا 80 درصد دارو را جذب کنند. محلول انفوزيون بايد در ظرف شيشه‌اي تهيه شود.
در صورت بروز سردرد (بخصوص با مصرف نوبتهاي اول مصرف)، آسپيرين يا استامينوفن ممکن است مؤثر باشند. در اين موارد، مي‌توان مقدار مصرف را به طور موقت کاهش داد.
شکل زير زباني دارو را مي‌توان قبل از حوادث استرس زا يا به هنگام خواب (در صورت بروز آنژين در شب) مصرف کرد.
اين دارو ممکن است موجب بروز افت فشار خون در حالت ايستاده شود. براي به حداقل رساندن اين عارضه، بيمار به آهستگي تغيير وضعيت بدهد، به آهستگي از پله‌ها بالا و پايين برود و با بروز اولين علائم سرگيجه دراز بکشد.
در صورت تجويز دارو در روزهاي اول بعد از انفارکتوس ميوکارد، وضعيت هموديناميک و باليني بيمار به دقت پيگيري شود.
فشار خون بيمار و ميزان و مدت پاسخ بيمار به دارو پيگيري شود.
بعد از خاتمه درمان با شکل پلاستر اين دارو، مقدار مصرف و دفعات مصرف دارو بايد به تدريج و طي 6-4 هفته کاهش يابد.
براي جلوگيري از بروز علائم قطع مصرف دارو، بايد مقدار دارو بعد از مصرف طولاني مدت فرآورده‌هاي خوراکي با موضعي به تدريج کاهش يابد.
اين دارو در جاي خنک، دور از نور و در ظروف سربسته نگهداري شود. براي اطمينان از تازه بودن دارو، شکل زيرزباني دارو هر سه ماه يک بار تعويض شود. اين دارو نبايد با الياف کتان تماس پيدا کند، زيرا الياف دارو را جذب مي‌کنند.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
نيتروگليسرين ممکن است با آن دسته از آزمون‌هاي تعيين کلسترول سرم که با استفاده از واکنش رنگي Zlatkis-Zak انجام مي‌شوند، تداخل کند و موجب کاهش کاذب نتايج اين آزمون‌ها شود.