رینگر لاکتات  Pinger Lactate    
Pinger Lactate رینگر لاکتات موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده بمنظور برقراركردن مجدد تعادل آب و الكتروليت بدن، بخصوص قبل و بعد از جراحي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين فرآورده در بيماران مبتلا به خيز، آلكالوزمتابوليك، اسيدوز ناشي از اسيد لاكتيك و افزايش پتاسيم و كلسيم خون نبايد مصرف شود.
هشدار:
اين فرآورده در بيماران مبتلا به خيز، آلكالوزمتابوليك، اسيدوز ناشي از اسيد لاكتيك و افزايش پتاسيم و كلسيم خون نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
رينگر لاكتات يك محلول يوني است كه حجم خون را افزايش مي دهد و تعادل آب و الكتروليت را برقرار مي سازد. يون لاكتات موجود در اين فرآورده كه بسرعت به يون بيكربنات متابوليزه مي شود،در تنظيم تعادل اسيد و باز دخالت دارد.
اشكال دارويي:
Infusion:(Na+ 130 mEq + Ca2+ 3 mEq+ K+ 4 mEq + Cl- 109 mEq + Lactate28 mEq)/L