مبترا  Rituximab    
Rituximab مبترا موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) درمان موارد عود يا مقاوم لنفوم غير هوچكين سلول B درجه پائين يا فوليكولر و CD2O مثبت.
بزرگسالان: انفوزيون وريدي mg/m2 375 به‌ صورت هفتگي به مدت 8 - 4 هفته .
ب) درمان مجدد جهت بيماران با بيماريهاي پيشرفته.
بزرگسالان: انفوزيون وريدي mg/m2 375 به‌صورت هفتگي براي چهار دوز.
پ) همراه با متوتروكسات در موارد متوسط تا شديد آرتريت روماتوئيد فعال، وقتي بيمار به يك يا بيشتر از داروهاي آنتاگونيست TNF پاسخ نداده باشد.
بزرگسالان: تجويز دو دوز 1000 ميلي گرم به‌ صورت انفوزيون وريدي در دو هفته جداگانه. به منظور كاهش واكنش‌هاي ناشي از انفوزيون، قبل از شروع تزريق مي توان از 100 ميلي گرم متيل پردنيزولون وريدي و يا معادل آن از ساير داروهاي كورتيكوستروئيدي استفاده نمود.
ت) درمان لنفوم غير هوچكين با خصوصيات Diffuse, Large B cell, CD20 Positive با رژيم CHOP يا ساير داروهاي آنتراسيگلين.
بزرگسالان: mg/m2 375 وريدي در روز اول هر دوره شيمي درماني تا حداكثر 8 انفوزيون.
مكانيسم اثر
دارو يك آنتي مونوكلونال موشي/انساني است كه به آنتي ژن‌هاي CD2O موجود در سطح سلولهاي سالم و سلولهاي لنفوسيت B بدخيم متصل شده و باعث تحليل سلول مي‌ شود. CD20 تنظيم كننده مراحل اوليه شروع سيكل سلولي و روند افتراق سلولي مي‌ باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
گزارشي موجود نيست.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
باعث افزايش گلوكز، LDH و كاهش كلسيم ، هموگلوبين و هماتوكريت و همچنين كاهش نوتروفيل، پلاكت و تعداد WBC مي‌شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
اطلاعاتي موجود نيست.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بيماران با سابقه حساسيت نوع I يا واكنش آنافيلاكسي نسبت به پروتئين ‌هاي موشي يا اجزاء.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: 10 mg/lm, 10ml, 10 mg/lm, 50ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي بادي مونوكلونال.
طبقه‌بندي درماني: ضد سرطان.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- دارو بايد به‌صورت انفوزيون وريدي تجويز گردد. از مصرف دارو به‌صورت سريع، حجيم و يك جا خودداري كنيد.
2- دارو را مي توان تا غلظت 1-4 mg/ml با نرمال سالين يا دكستروز 5 درصد رقيق و سپس تزريق نمود.
3- جهت شروع تجويز مي توان از دوز 50 mg/h شروع نمود و در صورت عدم بروز واكنش ‌هاي حساسيتي و وقايع حين تزريق هر 30 دقيقه سرعت تزريق را 50 mg/h تا حداكثر 400 mg/h افزايش داد.
4- به منظور كاهش واكنش‌هاي حساسيتي همچون افت فشار خون، برونكواسپاسم و آنژيوادم قبل از هر بار انفوزيون مي توان از استامينوفن يا ديفن هيدرامين استفاده نمود.
5- در حين انفوزيون بيمار بدقت بايد تحت نظر بوده و در صورت بروز نشانه‌هاي مرتبط با انفوزيون، تزريق دارو قطع و سريعا از اپي نفرين، ديفن هيدرامين و كورتيكوستروئيدها استفاده شود. پس از پايدار شدن وضعيت بيمار، سرعت انفوزيون بايد 50% كاهش يابد.
6- در صورت بروز آريتمي ‌هاي تهديد كننده حيات، انفوزيون بايد قطع گردد.
7- در صورت بروز نشانه ‌هاي قابل توجه مرتبط با انفوزيون، بيمار بايد از نظر قلبي تحت نظارت قرار گيرد.
8- بيماراني كه داراي آنتي بادي ضد مورين انساني يا آنتي بادي ضد كايمريك انساني هستند (كمتر از 1% جمعيت) ممكن است پاسخ‌هاي حساسيتي يا آلرژيك به دارو نشان دهند.
9- ايمني و اثر بخشي روش ايمن سازي در حين درمان با اين دارو مطالعه نشده است.
10- انفوزيون ريتوكسيماب مي تواند باعث مرگ شود. 80% موارد مرگ، در عرض 24 ساعت پس از اولين انفوزيون بوده است.
11- انفوزيون ريتوكسيماب ممكن است منجر به بروز واكنش‌هاي شديد پوستي - مخاطي همچون استيونس - جانسون و TEN گردد. در صورت مشاهده اين عوارض ، ضمن درمان مناسب از ادامه انفوزيون دارو بايد خودداري نمود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- به بيمار توصيه نماييد نشانه ‌هاي غير معمول را در حين و يا پس از انفوزيون، بخصوص واكنش‌هاي پوستي و مخاطي را گزارش نمايد.
2- به بيمار توصيه نماييد، مشكلات قلبي خود را بيان نماييد.
3- به بيمار توصيه نماييد، در حين درمان نبايد تحت واكسيناسيون (بخصوص ويروس‌هاي زنده) قرار گيرد.
4- ضرورت انجام مكرر CBC را براي بيمار بيان كنيد.
مصرف در كودكان
ايمني و اثر بخشي دارو در كودكان به اثبات نرسيده است.
مصرف در شيردهي
ترشح دارو در شير مادر مشخص نيست. ولي با توجه به ترشح آنتي باديها در شير مادر، بهتر است تا زمان غير قابل اندازه گيري شدن دارو در خون مادر، شيردهي انجام نشود.
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: آژيتاسيون ، اضطراب، ضعف، خستگي، تب، سردرد، هايپرتوني، بي خوابي، كسالت، عصبانيت، درد، پاراستزي.
قلبي - عروقي : آريتمي، براديكاردي، درد قفسه سينه، افزايش فشار خون، افت فشار خون، افت فشار خون وضعيتي، ادم محيط، تاكيكاردي.
چشم، حلق و بيني: التهاب ملتحمه، اختلال توليد اشك، رينيت، سينوزيت، گلو درد.
دستگاه گوارش: درد يا اتساع شكم، بي اشتهائي، اسهال، سوء هاضمه، تهوع، اختلال درک مزه، استفراغ.
خون: آنمي، ‌لكوپني، نوتروپني، ترومبوسيتوپني.
متابوليك: هايپرگلايسمي، هايپوگلايسمي، هايپوكلسمي.
عضلاني - اسكلتي : آرترالژي، كمردرد، ميالژي.
تنفسي: برونكواسپاسم، تنگي نفس ، افزايش سرفه، برونشيت.
پوست: گر گرفتگي، درد در ناحيه تزريق، خارش، بثورات جلدي واكنش‌هاي جلدي- مخاطي شديد، كهير.
ساير عوارض: آنژيو ادم، لرز.
مسموميت و درمان
ناشناخته