اُ.آر.اس  ORS(Oral Rehydration Solution)    
ORS(Oral Rehydration Solution) اُ.آر.اس موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
جبران آب و املاح از دست رفته در اسهال حاد.
بزرگسالان: برحسب نياز مصرف مي‌ شود.
کودکان: در شيرخواران، يک ليتر طي 24 ساعت و در کودکان يک ليتر طي 24-8 ساعت مصرف مي‌ شود.
توجه: مقدار مورد نياز و سرعت مصرف به سن و وزن کودک و ميزان از دست رفتن مايعات بدن بستگي دارد.
مکانيسم اثر:
ملاحظات اختصاصي
مصرف بيش از حد ORS ممکن است موجب بروز تشنج در شيرخواراني شود که کمتر از يک سال سن دارند. تشنج ممکن است ناشي از دهيدراتاسيون بيش از حد و تب باشد.
در اسهال حاد (بجز در موارد بعضي از بيماري‌ها، مانند وبا يا شيگلوز) بايد از مصرف آنتي بيوتيک‌ها يا ساير داروها خودداري کرد.
در صورت کاهش متوسط آب بدن، برگشت پوست به حالت عادي کند و در صورت کاهش شديد آب بدن، برگشت پوست به حالت عادي بسيار کند خواهد بود. در حالت طبيعي پوست به طور سريع به حالت عادي باز مي گردد .
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Powder for solution: (Na 75 mmol + K 20 mmol + Cl 65 mmol + citrate 10 mmol + Dextrose 75 mmol) / L
Solution: (Na 75 mmol + K 20 mmol + Cl 65 mmol + citrate 10 mmol + Dextrose 75 mmol) / L
Tablet, Effervescent : (Na 75 mmol + K 20 mmol + Cl 65 mmol + citrate 10 mmol + Dextrose 75 mmol) /4 tablet
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: الکتروليت.
طبقه‌بندي درماني: الکتروليت خوراکي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نکات قابل توصيه به بيمار
1- براي تهيه محلول ORS، محتوي يک بسته را در يک ليتر آب جوشيده سرد شده حل نماييد و بلافاصله مصرف کنيد.
2- در صورت بروز استفراغ شيرخوار بعد از مصرف محلول ORS، مصرف آن را به مدت 10 دقيقه قطع کنيد و پس از آن، مقادير کمتر را در فواصل کوتاه تر به او بخورانيد.
3- بعد از تأمين آب و املاح بدن در کودکان، ساير غذاها نيز براي او تجويز شود.
4- در صورت عدم بهبود با مصرف محلول ORS، به پزشک مراجعه کنيد.