فنی توئین کرم  PHENYTOIN (TOPICAL)    
PHENYTOIN (TOPICAL) فنی توئین کرم اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Cream: 1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق هيدانتوئين.
طبقه‌بندي درماني: مهار كلاژناز.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: اطلاعاتي موجود نيست.
موارد و مقدار مصرف
التيام زخمهاي پوستي
بزرگسالان: روزانه 2 - 1 بار به موضع ماليده شود.
مكانيسم اثر
فني توئين باعث مهار ساخت يا ترشح كلاژنازتوسط فيبروبلاستهاي پوستي مي‌شود. به نظر مي رسد دارو با تغيير PH در محل زخم و جلوگيري از كلونيزاسيون باكتريها ، اثر ضد باكتريال نيز دارد.
ملاحظات اختصاصي
1- احتمال جذب فني توئين از پوست بخصوص نواحي مجروح وجود دارد.
2- اثر فني توئين موضعي در تسريع التيام زخم كاملا ثابت نشده است.
توجه: جهت تكميل اطلاعات به تك نگار فني توئين مراجعه شود.