اینترفرون آلفا 2آ-2ب  Intrerferon alfa-2a, 2b    
Intrerferon alfa-2a, 2b اینترفرون آلفا 2آ-2ب موارد و مقدار مصرف:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به دارو يا ايمنوگلبولين هاي موش ، بارداري و يا مصرف در همسر بيمار، افسردگي و اختلالات شديد رواني.
موارد احتياط: بيماريهاي قلبي، بيماريهاي ريوي، ديابت مليتوس، اختلالات انعقادي، تضعيف مغز استخوان، شيردهي.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: اضطراب، آپاتي، کوما، اغتشاش شعور، کاهش توانائيهاي ذهني، افسردگي، افکار خودکشي، گيجي، خستگي، فراموشي، اختلال تعادل، بيخوابي، تحريک پذيري، عصبانيت، پاراستزي، سنکوپ، سرگيجه، کرختي، لتارژي.
قلبي ـ عروقي: درد قفسه سينه، آريتمي، ادم، گر گرفتگي، نارسائي قلبي، افزايش فشارخون، افت فشارخون، طپش قلب، MI.
چشم، گوش، حلق و بيني: کنژنکتيويت، التهاب دهان و حلق، گوش درد، تحريک چشمي، آبريزش از بيني، سينوزيت.
دستگاه گوارش: درد شکم، بي اشتهائي، تغيير طعم، يبوست، اسهال، خشکي دهان ، افزايش توليد بزاق، نفخ، افزايش حرکت دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ، تشنگي.
ادراري- تناسلي: ناتواني گذراي جنسي.
خون: ترومبوسايتوپني خفيف، لکوپني.
هپاتيک: هپاتيت.
متابوليک: کاهش وزن.
تنفسي: سرفه، تنگي نفس.
پوست: تعريق، خشکي، آلوپسي جزئي، خارش، بثورات پوستي، کهير.
ساير عوارض: سيانوز، سندرم شبه آنفلوآنزا، گر گرفتگي، عرق شبانه.
مکانيسم اثر:
تداخل دارويي
درصورت مصرف همزمان با داروها و مداخلات تضعيف کننده مغز استخوان دوز اينترفرون بايد کاهش داده شود.
درصورت مصرف همزمان با داروهاي مضعف CNS باعث افزايش اثرات آنها مي‌گردد. از مصرف همزمان با واکسن هاي زنده بدليل افزايش احتمال بروز عوارض جانبي، کاهش توليد آنتي بادي و تشديد رونويسي ويروس خودداري نمائيد. آمينوفيلين و تئوفيلين باعث افزايش نيمه عمر اينترفرون مي گردند.
فارماكوكينتيك:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
دارو ممکن است باعث افزايش کلسيم، AST، ALT، LDH آلکالين فسفاتاز، قندخون ناشتا و کاهش هموگلوبين، هماتوکريت، تعداد پلاکت، WBC همچنين افزايش PT، INR، APTT شود.
اشكال دارويي:
مکانيسم اثر
اينترفرون هاي طب يعي پروتئين هاي کوچکي هستند که در پاسخ به عفونت هاي ويروسي يا برخي القاکننده هاي شيميائي يا بيولوژيک ساخته مي شوند.به نظر مي رسد اينترفرون‌ها داراي اثرات ضد پرول يفراسيون روي سلولهاي تومور و ويروس بوده و باعث افزايش فعاليت فاگوسيتي ماکروفاژها و سميت سلولي لنفوسيت‌ها روي سلولهاي هدف مي گردند.
فارماکوکينتيک
جذب: پس از تزريق عضلاني يا زيرجلدي 80% دارو جذب مي گردد.
متابوليسم: دارو در کبد و کليه متابوليزه مي گردد.
دفع: دارو تحت پالايش گلومرولي قرار گرفته و مقدار ي از آن مجددا بازجذب مي گردد.ميزان کمي از دارو نيز از طريق صفرا دفع مي گردد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
اشكال دارويي:
Interferon alfa-2a
Injection: 6 Million U/ml, 0.5ml, 9 Million U/ml,0.5ml
Interferon alfa-2b
Injection: 10MillionU/ml, 2.5ml
Injection, powder: 10 Million U
موارد و مقدار مصرف
الف) لوکمي سلول موئي ( Hairy cell).
alfa-2a
بزرگسالان: جهت القا 3 ميليون واحد زير جلدي يا عضلاني روزانه به مدت 24-16 هفته. دوز نگهدارنده 3 ميليون واحد زير جلدي يا عضلاني 3 بار در هفته.
alfa-2b
بزرگسالان: جهت القا و دوز نگهدارنده 2 ميليون واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن عضلان ي يا زير جلدي 3 بار در هفته.
ب)کنديلوماتا آکوميناتا.
alfa-2b
بزرگسالان: يک ميليون واحد با ازاي هر ضايعه ، داخل ضايعه 3 بار در هفته به مدت 3 هفته.
پ) سارکوم کاپوزي.
alfa-2a
بزرگسالان: جهت القا 36 ميليون واحد زير جلدي يا عضلاني روزانه به مدت 12-10 هفته . دوز نگهدارنده 36 ميليون واحد زير جلدي يا عضلاني 3 بار در هفته.جهت کاهش سميت مي توان دوز دارو را با 3 ميليون واحد روزانه شروع و تا دوز نهائ ي 36 ميليون واحد افزايش داد.
alfa-2b
بزرگسالان: 30 ميليون واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن زير جلدي يا عضلاني 3 بار در هفته.دوز مورد نظر تا بروز عدم تحمل يا پيشرفت بيماري ادامه داده مي شود.
ت) هپاتيت C مزمن.
alfa-2a
بزرگسالان: 3 ميليون واحد زير جلدي يا عضلاني 3 بار در هفته به مدت 12 ماه (52-48 هفته ) يا القا با دوز 6 ميليون واحد 3 بار در هفته به مدت 3 ماه و ادامه با دوز 3 ميليون واحد 3 بار در هفته به مدت 9 ماه.در صورت عدم پاسخ دهي در عرض 3 ماه درمان متوقف مي گردد.
alfa-2b
بزرگسالان: 3 ميليون واحد زيرجلدي يا عضلاني 3 بار در هفته در بيماراني که درمان را تحمل کرده و در عرض 16 هفته ALT طبيعي مي شود.
درمان تا 24-18 ماه ادامه داده مي شود.در صورت عدم طبيعي شدن ALT در عرض 16 هفته درمان بايد متوقف شود.
ث) هپاتيت B مزمن.
alfa-2b
بزرگسالان: 35-30 ميليون واحد زيرجلدي يا عضلاني در هفته بصورت 5 ميليون واحد روزانه يا 10 ميليون واحد 3 بار در هفته به مدت 16 هفته.
کودکان 17 -1 سال: 3 ميليون واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن زير جلدي 3 بار در هفته به مدت يک هفته سپس افزايش به 6 ميليون واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن زيرجلدي 3 بار در هفته (تا 10 ميليون واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن زير جلدي 3 بار در هفته) به مدت 24-16 هفته.
ج) لوکمي ميلوژنيک مزمن.
alfa-2a
بزرگسالان: 9 ميليون واحد زيرجلدي يا عضلاني در روز بصورت شروع با 3 ميليون واحد و افزايش ان به دوز 6 ميليون واحد و 9 ميليون واحد در فواصل 3 روز.
کودکان: 5-5/2 ميليون واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن عضلاني.
چ) ملانوماي بدخيم.
alfa-2b
بزرگسالان:
20 ميليون واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن بصورت انفوزيون وريدي 5 روز متوالي در هفته به مدت 4 هفته.درمان نگهدارنده 10 واحد به ازاي هر متر مربع از سطح بدن زير جلدي 3 بار در هفته به مدت 48 هفته.در صورت بروز عوارض ، مصرف دارو تا برطرف شدن قطع و جهت شروع مجدد درمان با نصف دوز قبلي شروع مي گردد.در صورت عدم تحمل بيمار دارو بطور کامل قطع مي گردد.
ح) لنفوم غير هوچکين فوليکلر در ترکيب با داروهاي آنتراسيکلين.
alfa-2b
بزرگسالان: 5 ميليون واحد زير جلدي 3 بار در هفته حداکثر به مدت 18 ماه.
خ) کارسينوم سلول کليوي.
بزرگسالان: 20-5 ميليون واحد روزانه 3 بار در هفته.
ملاحظات اختصاصي
1) اينترفرون هاي آلفا ممکن است باعث اختلالات تهديد کننده حيات يا مرگبار رواني ـ عصبي، اتونوم، ايسکميک و عفوني شوند.بيماران بايد به دقت تحت نظر باشند.در برخي افراد پس از قطع دارو اين اختلالات برطرف مي‌گردد.
2) به منظور جلوگيري از بروز خطاها ي احتمالي بجاي استفاده از واژه مخفف IU از واژه International unit استفاده شود.
3) بدليل پتانسيل موتاژنيسيته و کارسينوژن بودن دارو زمان تهيه اقدامات حفاظتي در نظر گرفته شود.
4) در افرادي که تعداد پلاکت هاي آنها کمتر از mm3 /50000 مي‌باشد از روش زيرجلدي استفاده شود.
5) فرآورده هاي تجاري مختلف اينترفرون قابل جايگزيني با هم نمي باشند.
6) به منظور کاهش اثرات خستگي ناشي از مصرف ، دارو در زمان خواب استفاده شود.
7) در صورت استفاده از اينترفرون alfa-2b در کنديلوماتا آکوميناتا از ويالهاي 10 ميليون واحدي که با يک ميلي ليتر قابل تهيه هستند استفاده شود.
8) در ابتدا درمان تقريبا همه بيماران دچار عوارض شبه آنفلوآنزا مي شوند که با ادامه درمان علائم از بين مي رود.
9) در صورت پايداري سردرد ممکن است قطع دارو اجبار ي شود.
10) افت فشار خون ممکن است در اثر تخليه مايع باشد که درچنين مواردي اقدامات حمايتي ضرورت مي يابد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1) به بيمار توصيه نمائيد بدليل اثرات تضعيف مغز استخوان ناشي از دارو احتمال بروز عفونت ، تاخير در بهبودي زخم ، خونريزي از لثه وجود دارد.
2) به بيمار توصيه نمائيد دوز فراموش شده نبايد استفاده و يا دو برابر شود.
3) دارو بايد در يخچال نگهداري شود.
4) تا تثبيت اثرات دارو از انجام کارهائي که نياز به هوشياري کامل دارد خوددار ي شود.
5) قبل از استفاده ازداروهاي OTC جهت سرماخوردگي، سرفه و آلرژي با پزشک يا داروساز مشاوره شود.
6) در برخي موارد دارو باعث ريزش مو شده که با قطع دارو برطرف مي گردد.
7) به بيمار توصيه نمائيد از مصرف آسپيرين و مصرف مزمن الکل بدليل افزايش احتمال خونريزي گوارشي خودداري نمايد.
مصرف در سالمندان: سميت عصبي و سميت قلبي در سالمندان بخصوص در افراد داراي اختلالات زمينه اي شايع تر است.
مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني دارو در افراد زير 18 سال مبتلا به هپاتيت C مزمن اثبات نشده است.
مصرف در شيردهي: بدليل پتانسيل دارو جهت ايجاد عوارض جدي در نوزادان از مصرف دارو در شيردهي خودداري شود.
مصرف در بارداري: دارو ممکن است ايجاد عوارض جدي بر روي جنين نمايد.از مصرف دارو در طي بارداري خودداري شود.