اتر  Ether    
Ether اتر موارد و مقدار مصرف:
اتر به عنوان داروي بيهوش كننده مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
در بيماران مبتلا به ديابت ،عيب كار كليه ،افزايش فشار مايع مغزي نخاعي و بيماري شديد كبد نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
تحريك مخاط تنفسي ،اسپاسم حنجره ،كاهش شديد فشار خون ،افزايش شديد دماي بدن و تشنج از عوارض جانبي اتر است.
هشدار:
در بيماران مبتلا به ديابت ،عيب كار كليه ،افزايش فشار مايع مغزي نخاعي و بيماري شديد كبد نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
اتر با داروهاي شل كنده عضلات تداخل دارد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
مصرف آتروپين و يا ساير داروهاي مشابه براي كاهش ترشحات بزاق و برونش توصيه مي شود.
فارماكوكينتيك:
حداقل غلظت آلويولي (MAC) اتر 1/92% است.
اشكال دارويي:
For Inhalation