واکسن تیفوئید  Typhoid Vaccine    
Typhoid Vaccine واکسن تیفوئید موارد و مقدار مصرف:
واكسن خوراكي تيفوييد براي ايمن سازي فعال در كودكان بزرگتراز 6 سال در مقابل بيماري ناشي از باسيل Salmonella thyphi مصرف مي شود. واكسيناسيون در موارد زير توصيه مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين واكسن براي بيماران مبتلا به تب تيفوييد يا ناقلين مزمن تيفوييد،در صورت حساسيت نسبت به هريك از اجزاء واكسن ،در بيماريهاي حاد همراه با تب يا اختلالات حاد گوارشي (اسهال و استفراغ طولاني) و نقص مادرزادي و اكتسابي سيستم ايمني نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
بعضي از داروهاي ضدمالاريا،فني تويين ،داروهاي كاهنده سيستم ايمني و كورتيكوستروييدها ممكن است در ايجاد پاسخ مناسب ايمني مداخله كنند. در اين موارد واكسن بايد تحت مراقبتهاي پزشكي استفاده شود. سولفوناميدها و آنتي بيوتيكها نيز مانع ايجاد پاسخ مناسب ايمني دربرابر واكسن خوراكي تيفوييد مي شوند.
هشدار:
اين واكسن براي بيماران مبتلا به تب تيفوييد يا ناقلين مزمن تيفوييد،در صورت حساسيت نسبت به هريك از اجزاء واكسن، در بيماريهاي حاد همراه با تب يا اختلالات حاد گوارشي (اسهال و استفراغ طولاني) و نقص مادرزادي و اكتسابي سيستم ايمني نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
بعضي از داروهاي ضدمالاريا،فني تويين ،داروهاي كاهنده سيستم ايمني و كورتيكوستروييدها ممكن است در ايجاد پاسخ مناسب ايمني مداخله كنند. در اين موارد واكسن بايد تحت مراقبتهاي پزشكي استفاده شود.سولفوناميدها و آنتي بيوتيكها نيز مانع ايجاد پاسخ مناسب ايمني در برابر واكسن خوراكي تيفوييدمي شوند.
مکانيسم اثر:
واكسن خوراكي تيفوييد حاوي باكتري هاي زنده و ضعيف شده Salmonella thyphi Ty21a مي باشد. واكسن تيفوييد با ايجاد پاسخ ايمني بدن را بر عليه بيماري ناشي از Salmonellathyphi (نه بر عليه ساير سويه هاي باسيل) مصون مي سازد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
يك كپسول يك روز در ميان (روزهاي 1،3،5 و 7) يك ساعت قبل از غذا با آب سرد يا ولرم بلعيده شود. كپسول حاوي واكسن نبايد جويده شود. برنامه كامل واكسيناسيون خوردن هر چهار كپسول مي باشد و در غير اين صورت ممكن است پاسخ مناسب ايمني حاصل نشود. مصونيت براي حداقل 5 سال باقي مي ماند. در صورت تماس مكرر و مداوم با تب تيفوييد بعد از 5 سال ،برنامه مجدد واكسيناسيون بعنوان ياد آوري توصيه مي شود.
اشكال دارويي:
Enteric coated capsules