واکسن چند بنیانی پنومو  Pneumococcal Polyvalent Vaccine    
Pneumococcal Polyvalent Vaccine واکسن چند بنیانی پنومو موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده براي ايجاد ايمني فعال بر عليه پنوموني و باكتريمي پنوموككي ناشي از انواع مختلف Streptococcus Pneumoniae موجود در واكسن مصرف مي شود.
اين واكسن براي افرادي كه در معرض خطر ابتلاي به بيماريهاي پنوموككي هستند يا بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن و بدخيم و افراد با سن بيش از 65 سال و در بيماران داراي نارسايي كبدي ،كليوي ،ريوي و قلبي توصيه مي شود. بيماران فاقد طحال فعال و افراد مبتلا به عفونت HIV(با يا بدون علايم باليني) و بيماران داراي سيستم ايمني ضعيف كه مستعد ابتلاي به پنوموني هستند،نيز واكسينه مي شوند. واكسيناسون مجدد بعد از 3 سال فقط براي كليه افراد فوق توصيه مي شود در صورتي كه هنوز احتمال ابتلاي آنها به بيماريهاي پنوموككي بسيار بالا باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين فرآورده در موارد حساسيت به هر يك از اجزا واكسن ،سابقه قبلي واكسيناسيون با هر نوع واكسن پلي والان پنوموككي ،بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني ،عفونتهاي حاد ريوي و ساير عفونتهاي فعال (مگراينكه عدم تزريق واكسن عواقب وخيم تري را به دنبال داشته باشد) نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
1- بدليل سطح بالاي پادتن پنوموككي و احتمال افزايش واكنش نسبت به واكسن ،از تزريق واكسن به بيماران مبتلا يه عفونتهاي پنوموككي و افراد داراي سابقه پنوموني پنوموككي اجتناب شود.
2- از آنجا كه واكنشهاي آرتوس و سيستميك با تزريق نوبت دوم اين واكسن مشاهده شده است و نيز نوبت يادآوري باعث افزايش سطح پادتن ها نمي گردد، از واكسيناسون مجدد وتزريق نوبت يادآوري بايد خودداري كرد.
3- در افرادي كه تحت درمان پيشگيري از عفونت پنوموككي مي باشند،درمان پروفيلاكسي با آنتي بيوتيك بعد از واكسيناسيون نبايد قطع شود.
4- مصرف همزمان واكسن آنفلونزا با اين واكسن ،بدون افزايش عوارض جانبي ،پاسخ ايمني مطلوبي را ايجاد مي كند.
5- واكسن را بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري كرد. واكسن را همانطور كه عرضه شده بايد مصرف كرد و نيازي به آماده سازي و رقيق كردن ندارد.
هشدار:
اين فرآورده در موارد حساسيت به هر يك از اجزا واكسن ،سابقه قبلي واكسيناسيون با هر نوع واكسن پلي والان پنوموككي ،بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني ،عفونتهاي حاد ريوي و ساير عفونتهاي فعال (مگر اينكه عدم تزريق واكسن عواقب وخيم تري را به دنبال داشته باشد) نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
اين واكسن با داشتن آنتي ژن هاي پلي ساكاريد كپسولي 23 نوع مختلف پنوموكك ، در مقابل 23 نوع بيماريزا و شايع پنوموكك مصونيت ايجاد مي كند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
اين فرآورده بايد از راه زيرجلدي يا داخل عضلاني (ترجيحا در عضله دلتوييد يا ران) تزريق شود و از تزريق داخل وريدي و داخل پوستي آن بايد خودداري كرد. مقدار لازم براي مصونيت ،تزريق 0/5 ميلي ليتر از واكسن مي باشد. بعد از انقضاي تاريخ مصرف ،واكسن را نبايد استفاده كرد. هر واكسن 0/5 ميلي ليتري حاوي 25 ميكروگرم از هرنوع آنتي ژن هاي پلي ساكاريد كپسولي 23 نوع پنوموكك مي باشد.
اشكال دارويي:
Injection:0.5ml dose