دورزولامید  Drozolamide    
Drozolamide دورزولامید موارد و مقدار مصرف:
دورزولاميد به تنهايي يا به همراه داروهاي مسدد گيرنده بتاآدرنرژيك براي كاهش فشار داخل چشم گلوكوم با زاويه باز،گلوكوم پسودواكسفولياتيو،در بيماراني كه مصرف داروهاي مسدد گيرنده بتاآدرنرژيك در آنها ممنوع است يا به آنها فوق پاسخ نمي دهند،به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در نارسايي شديد كليوي يا اسيدوز هيپركلرميك نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
احساس مزه تلخ ،سوزش وخارش چشم ،تاري ديد،اشك ريزش ،التهاب پلك و بافت ملتحمه ،سردرد،تهوع ،ضعف ،ندرتا بثورات جلدي و التهاب عنبيه و عضلات مژگاني از عوارض جانبي اين دارو هستند.
هشدار:
اين دارو در نارسايي شديد كليوي يا اسيدوز هيپركلرميك نبايد مصرف شود.
Drops:2%