اسپکتینومایسین  Spectinomycin    
Spectinomycin اسپکتینومایسین موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) سوزاك بدون عواقب.
بزرگسالان: مقدار 4-2 گرم در يك‌چهارم فوقاني خارجي عضلة سريني به طور عمقي تزريق عضلاني مي‌شود.
ب) سوزاك منتشر.
بزرگسالان: مقدار دو گرم دو بار در روز به مدت 7-3 روز، در يك‌چهارم فوقاني خارجي عضلة سريني به طور عمقي،‌تزريق عضلاني مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو.
موارد احتياط: سابقة آلرژي شديد نسبت به دارو.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- آزمون‌هاي كشت و حساسيت بايد قبل از شروع درمان انجام شود.
2- به طور كلي، پني‌سيلين‌ها داروي انتخابي براي درمان عفونت‌هاي ناشي از نايسريا هستند كه پني‌سيليناز ترشح نمي‌كنند و بنابراين، اسپكتينومايسين هنگامي در اين عفونت‌ها بايد مصرف شود كه بيمار مبتلا به گونه‌هاي گونوره‌آي مقاوم به پني‌سيلين بوده يا مصرف داروهاي ديگر ممنوع باشد.
3- براي تهيه دارو، پس از اضافه كردن حلال به ويال، سوسپانسيون حاصل را بايد به شدت تكان داد تا به طور كامل حل شود. محلول تهيه شده بايد طي 24 ساعت مصرف شود.
4- دارو در يك‌چهارم فوقاني خارجي عضلة سريني به طور عمقي تزريق مي‌شود. مقدار دو گرمي دارو در يك محل تزريق مي‌شود. مقدار چهار گرمي به دو مقدار مساوي تقسيم و در دو محل تزريق مي‌شود.
5- دارو ممكن است سيفيليس بي‌تأثير بوده و ممكن است نشانه‌هاي دوره نهفتگي عفونت سيفيليس را پنهان سازد.
6- عدم پاسخ به دارو معمولاً ناشي از عفونت مجدد است.
7- همسر بيمار نيز بايد درمان شود.
مصرف در كودكان: از آنجايي كه بي‌ضرري مصرف دارو در شيرخواران و كودكان ثابت نشده است،‌ اسپكتينومايسين انتخاب اول در درمان اين بيماران نيست. براي كودكان مقدار واحد mg/kg 40 توصيه شده است.
مصرف در شيردهي: از آنجايي كه ترشح اين دارو در شير مشخص نيست، شيردهي در دوران مصرف اين دارو توصيه نمي‌شود.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
در طول درمان با اين دارو غلظت ازت اورة خون (BUN)، آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) و آلكالين فسفاتاز سرم افزايش، و غلظت هموگلوبين و هماتوكريت و كليرانس كرآتينين كاهش مي‌يابد.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اثر ضد باكتري: اين دارو متوقف كننده رشد باكتري است. به نظر مي‌رسد اين دارو با اتصال به جزء 30s ريبوزوم، ساخت پروتئين را در سلول باكتري مهار مي‌كند. اگرچه دارو بر بسياري از ارگانيسمهاي گرم مثبت و گرم منفي مؤثر است، ولي بيشتر براي درمان عفونت ناشي از نايسريا مقاوم به پني‌سيلين به‌كار مي‌رود.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
جذب: از راه خوراكي جذب نمي‌شود. جذب آن بعد از تزريق عضلاني سريع است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت سرمي، پس از تزريق يك مقدار دو گرمي، يك ساعت و پس از تزريق چهار گرم دو ساعت است.
پخش: تا حد زيادي شناخته است.
متابوليسم: ناشناخته است.
دفع: مقدار بيشتر دارو به صورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي‌شود. نيمه‌ عمر دفع 3-1 ساعت است. مقدار مصرف دارو در نارسايي كليوي تغيير نمي‌يابد.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection, Powder: 2g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي‌بيوتيك، متفرقه
طبقه‌بندي درماني: آنتي‌بيوتيك (آمينوسيكليتول).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: Trobicin
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: بي‌خوابي، سرگيجه.
پوست: كهير، بثورات پوستي، خارش.
ادراري ـ تناسلي: كاهش ميزان دفع ادرار.
موضعي: درد در محل تزريق.
ساير عوارض: تب، لرز.