ايندو ساينين  Indocyanine Green    
Indocyanine Green ايندو ساينين موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
اين ماده تشخيصي جهت تعيين برون‌ده قلبي، عملكرد كبد و جريان خون كبدي و آنژيوگرافي چشمي استفاده مي‌شود.
مقدار مشخصي از اين ماده به صورت بولوس وريدي تجويز شده و در زمانهاي مختلف نمونه‌گيري به عمل مي‌آيد.
دوز معمول دارو عبارت است از:
بزرگسالان: mg 5.
كودكان: mg 5/2.
نوزادان: mg 25/1.
دوزهاي فوق در حجم يك ميلي‌ليتر تجويز مي‌شوند. كل ماده تجويزي بايد كمتر از mg/kg 2 باشد. براي تعيين برون‌ده قلبي معمولاً نياز به تجويز 5 بار از اين رنگ مي‌باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: اين ماده حاوي يديدسديم بوده و در بيماراني كه سابقة حساسيت به يديدها را دارند، با احتياط بايد به كار رود.
مواردي از واكنش‌هاي آنافيلاكسي منجر به فوت به دنبال تجويز اين ماده ضمن كاتترزاسيون قلبي گزارش شده است.
عوارض جانبي:
عوارض جانبي
واكنش‌هاي آنافيلاكتوئيد، و كهير در بيماران با يا بدون سابقه حساسيت به يديدها گزارش شده است. در صورت بروز اين واكنش‌ها اقدامات حمايتي لازم در بيمار صورت گيرد.
مسموميت و درمان
درمان: اطلاعاتي در دست نيست. LD50 اين دارو بعد از تجويز در موشها بين mg/kg 70-50 و در خرگوشها mg/kg 80 است.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي
فرآورده‌هاي هپاريني حاوي سديم بي‌سولفيت، زمان رسيدن به اوج اثر را بعد از تجويز ايندوسيانين كاهش مي‌دهند. لذا از اين نوع هپارين نبايد براي گرفتن نمونه خوني جهت آناليز استفاده شود.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اين ماده يك رنگ سيانين بوده، كه جهت مصارف تشخيصي در پزشكي استفاده مي‌شود. حداكثر جذب اين ماده در nm 800 است.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
پخش: ايندوسيانين به پروتئين‌هاي پلاسما متصل شده و در سيستم عروقي باقي مي‌ماند.
متابوليسم: دارو در كبد متابوليزه شده و در صفرا دفع مي‌شود.
دفع: نيمه‌ عمر دفع دارو 180-150 ثانيه است.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection, Powder: 25 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ماده حاجب.
طبقه‌بندي درماني: ماده حاجب كمك تشخيصي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Infracyanine
ملاحظات اختصاصي
1- ايندوسيانين سبز در محلولهاي آبي ناپايدار است و بايد در عرض 6 ساعت استفاده شود. هر چند رنگ در پلاسما و خون پايدار است، لذا نمونه‌ها را تا چندين ساعت بعد از تهيه مي‌توان نگه داشت.
2- در تهيه اين رنگ از تكنيك‌هاي استريل استفاده شود. آب‌استريل جهت تزريق، جهت رقيق كردن ايندوسيانين استفاده مي‌شود. توصيه مي‌شود كه سرنگي كه جهت تزريق به كار مي‌رود،‌ ابتدا با آب‌استريل شسته شود.
3- داروي رقيق شده در دماي 25-20 درجه سانتي‌گراد نگهداري شود.
مصرف در كودكان: اين فرآورده در كودكان داراي ايمني و اثربخشي كافي است.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. لذا تجويز اين ماده با احتياط صورت گيرد.
مصرف در بارداري: اثرات ايندوسيانين بر روي جنين يا طي دوران حاملگي مشخص نيست. تنها در موارد ضروري از اين ماده استفاده شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
آزمايش تيروئيد با يد راديواكتيو، بايد با فاصله يك هفته بعد از تجويز ايندوسيانين انجام گيرد.