واکسن اوریون  Mumps Virus Vaccine    
Mumps Virus Vaccine واکسن اوریون موارد و مقدار مصرف:
اين واكسن براي ايجاد ايمني فعال بر عليه اوريون در كودكان با سن بيش از 12 ماه و بعضي از بزرگسالان مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
بارداري ،حساسيت نسبت به يكي از اجزا واكسن (مثل تخم مرغ)،وجود بيماري تنفسي يا ساير عفونتهاي فعال همراه تب ،مصرف همزمان با گلوكوكورتيكوييدها و داروهاي كاهنده سيستم ايمني ،ابتلا به سرطانهاي بدخيم مغز استخوان يا سيستم لنفاوي ،نقص اوليه يا اكتسابي سيستم ايمني ،سل فعال درمان نشده ،سابقه فاميلي نقص ايمني مادزادي يا وراثتي از موارد منع مصرف اين واكسن مي باشند.
همچنين بدليل وجود ويروس زنده در اين واكسن ،افراد مبتلا به نقص ايمني ناشي ازبيماري AIDS يا هرگونه تظاهر باليني عفونت HIV،نقص ايمني سلولي ،كمبود يا اختلال در گاماگلبولين هاي خون نبايد اين واكسن را دريافت كنند. اگر چه مي توان واكسن را براي كودكان مبتلا به عفونت HIV فاقد تظاهر باليني تزريق نمود.
عوارض جانبي:
احساس سوختگي يا سوزش در محل تزريق بروز مي كند. دربعضي از افراد نيز تب ملايم ،لنفادنوپاتي متوسط يا اسهال مشاهده مي شود.
هشدار:
بارداري ،حساسيت نسبت به يكي از اجزا واكسن (مثل تخم مرغ)، وجود بيماري تنفسي يا ساير عفونتهاي فعال همراه تب ،مصرف همزمان با گلوكوكورتيكوييدها و داروهاي كاهنده سيستم ايمني ،ابتلا به سرطانهاي بدخيم مغز استخوان يا سيستم لنفاوي ،نقص اوليه يا اكتسابي سيستم ايمني ، سل فعال درمان نشده ،سابقه فاميلي نقص ايمني مادزادي يا وراثتي از موارد منع مصرف اين واكسن مي باشند.
همچنين بدليل وجود ويروس زنده در اين واكسن ،افراد مبتلا به نقص ايمني ناشي ازبيماري AIDS يا هرگونه تظاهر باليني عفونت HIV،نقص ايمني سلولي ،كمبود يا اختلال در گاماگلبولين هاي خون نبايد اين واكسن را دريافت كنند. اگر چه مي توان واكسن را براي كودكان مبتلا به عفونت HIV فاقد تظاهر باليني تزريق نمود.
تداخل دارويي:
واكسن حاوي ويروس زنده ممكن است باعث شود كه نتيجه آزمون جلدي حساسيت تاخيري (مثل آزمون توبركولين)،منفي كاذب نمايش داده شود. اين اثر حتي تا چندين هفته بعداز واكسيناسيون باقي مي ماند.
مکانيسم اثر:
واكسن اوريون حاوي ويروس هاي زنده ضعيف شده Mumps ازسويه Jeryl Lynn مي باشد كه از كشت سلولي جنين جوجه بدست مي آيد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
بعد از آماده سازي 0/5 ميلي ليتر واكسن را بايد از راه زيرجلدي در ناحيه خارجي بازو تزريق كرد. مقدار مصرف براي تمام سنين يكسان است.
فارماكوكينتيك:
اين واكسن در افراد حساس بعد از 2-3 هفته يك نوع عفونت اوريون غير قابل انتقال ايجاد مي كند. بعد از تزريق واكسن در 95% افراد وبه مدت حداقل 15 سال مصونيت ايجاد مي شود.
اشكال دارويي:
Powder for Injection:0.5ml single dose