ايمونوگلوبولين ضد دی  Rho (D) Immune Globulin(A    
Rho (D) Immune Globulin(A ايمونوگلوبولين ضد دی موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) تماس با Rh مثبت (بارداري كامل يا ختم بارداري بعد از 13 هفته از بارداري)، سقط عمدي.
زنان: يك ويال به ازاي هر 15 ميلي‌ليتر حجم گلبول قرمز (RBC) متراكم خون جنين كه وارد خون مادر مي‌شود، تزريق عضلاني مي‌شود. اين حجم RBC متراكم جنين با تكنيك تصحيح شده كلاي‌آور ـ بتك (Kleihaur-Betke) تعيين مي‌شود. دوز استاندارد بعد از زايمان نوزاد كامل يك ويال است كه بايد طي 72 ساعت بعد از زايمان يا سقط جنين مصرف شود.
در صورت تجويز گلوبولين ايمني (D) Rho قبل از زايمان، يك ويال (دوز استاندارد) حدود هفته 28 حاملگي و ويال دوم طي 72 ساعت بعد از زايمان استفاده مي‌شود.
ب) حوادث ناشي از انتقال خون.
زنان قبل از يائسگي: با بانك خون يا واحد انتقال بلافاصله تماس گرفته شود. تعداد ويالهاي مورد مصرف با استفاده از اين فرمول محاسبه مي‌گردد:
تعداد ويالها يا سرنگهاي از قبل پر شده = حجم خون كامل +Rh تزريق شده *.
مقدار هماتوكريت دهنده خون
ml 15
در صورتي كه حاصل فرمول عدد كامل نباشد، به عدد بزرگتر كامل رند مي‌شود. مقدار تعيين شده طي 72 ساعت مصرف شود.
پ) ختم حاملگي (سقط خودبه‌خودي يا القا شده يا حاملگي خارج رحمي) تا هفته 12 و خود هفته 12 بارداري.
زنان: مقدار 50 ميكروگرم تزريق عضلاني مي‌شود. اين مقدار طي سه ساعت مصرف مي‌شود، ولي مي‌توان آن را تا 72 ساعت بعد از كورتاژ يا سقط جنين مصرف كرد.
ت) آمنيوسنتز يا ضربه به شكم در طول حاملگي.
زنان: دوز مصرفي متفاوت است و به ميزان تخميني خونريزي جنين و مادر (fetomaternal) بستگي دارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در بيماران Rh مثبت يا Du، مثبت و بيماراني كه قبلاً نسبت به فاكتور خوني Rh (D) ايمن شده‌اند، منع مصرف دارد. همچنين در بيماراني كه واكنش سيستميك شديد يا آنافيلاكتوئيد به هموگلوبين انساني دارند مصرف آن ممنوع است.
موارد احتياط: بايستي در بيماران دچار نارسايي كليوي با احتياط مصرف شود و ممكن است نياز به كاهش سرعت انفوزيون يا قطع مصرف دارو باشد.
در بيماراني كه هموگلوبين كمتر از 10 دارند لازم است دوز دارو كاهش يابد و در كساني كه هموگلوبين كمتر از 8 دارند با احتياط فراوان مصرف شود.
در بيماراني كه دچار ترومبوسيتوپني يا مشكلات انعقادي هستند با احتياط تجويز گردد.
عوارض جانبي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارش نشده است.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي
گلوبولين ايمني Rho ممكن است با پاسخ ايمني به واكسنهاي حاوي ويروس زنده، مانند اوريون، سرخجه و سرخك تداخل كند. واكسنهاي حاوي ويروس زنده نبايد طي سه ماه بعد از مصرف گلوبولين ايمني Rho استفاده شوند.
اگر بعد از زايمان، گلوبولين ايمني Rho و واكسن ويروس سرخجه طي يك فاصلة سه ماهه از يكديگر مصرف شوند، بايد 8-6 هفته بعد از واكسيناسيون، آزمونهاي سرولوژي براي تأييد تغيير سرمي (Seroconversion) انجام شوند.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
پيشگيري از واكنش Rho: گلوبولين ايمني (D) Rh پاسخ آنتي‌بادي فعال و تشكيل آنتي Rho (D) را در افراد Rho منفي يا Du منفي كه در تماس با خون Rh مثبت قرار مي‌گيرند، سركوب مي‌كند. اين فرآورده ايمن‌سازي غير فعال را در زناني كه طي حاملگي در تماس با خون جنين Rh مثبت قرار مي‌گيرند، تأمين مي‌كند. اين دارو از تشكيل آنتي‌باديهاي مادر (ايمن‌سازي فعال) جلوگيري مي‌كند، و در نتيجه مانع بروز بيماري هموليتيك نوزاد Rh مثبت در حاملگي بعدي مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
هيچ اطلاعي در دست نيست. نيمه‌ عمر متوسط دارو 26-23 روز مي‌باشد.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: 250 mcg, 300 mcg , 50 mcg/ml, 2ml
Injection, Powder, Lyophilized: 250,300mcg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: سرم ايمني.
طبقه‌بندي درماني: پيشگيري از واكنش Rho (D) مثبت.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Rhophylac,Immuno Rho,RhoGam, Partobulin
ملاحظات اختصاصي
1- سابقه كامل بيمار از نظر داشتن آلرژي و واكنش نسبت به ايمن‌سازي گرفته شود.
2- براي درمان واكنش‌هاي آلرژيك، محلول يك در هزار اپي‌نفرين در دسترس باشد.
3- براي تعيين نوع و آزمون سازگاري خون و آزمون مستقيم آنتي‌گلوبولين، بلافاصله بعد از زايمان، نمونه خوني جنين از بند ناف گرفته و به آزمايشگاه فرستاده شود. نوزاد بايد Rho مثبت يا Du مثبت باشد. منفي بودن Rho مثبت يا Du مادر بايد تأييد شود.
4- براي حصول بهترين نتايج، اين فرآورده طي 72 ساعت بعد از زايمان داراي Rh ناسازگار، سقط خودبه‌خودي، القا شده يا انتقال خون مصرف شود.
5- تا هفته 12 و خود هفته 12 بارداري، بعد از هر سقط خودبه‌خودي يا القا شده، مصرف مقدار 50 ميكروگرم توصيه مي‌شود، مگر آنكه مادر Rho مثبت يا Du مثبت يا داراي آنتي‌باديهاي Rh باشد، يا پدر يا جنين Rh منفي باشند.
6- اين فرآورده به صورت داخل عضلاني در بالاي ران و در عضله دلتوئيد تزريق مي‌شود و نبايد تزريق وريدي شود.
7- مصرف اين فرآورده با افزايش خطر بروز سندرم نقص اكتسابي ايمني (AIDS) همراه نيست. اين فرآورده فاقد ويروس نقص ايمني انسان (HIV) است. گيرنده‌هاي گلوبولين ايمني نسبت به HIV آنتي‌بادي ايجاد نمي‌كنند.
8- اين فرآورده در دماي 8-2 درجه سانتي‌گراد نگهداري شود و از منجمد كردن آن خودداري گردد.
9- براي تهيه فرآورده، محصول رقيق كننده را به ويال اضافه مي‌كنند و ويال را به مدت 20 ثانيه به آرامي تكان مي‌دهند و بعد به مدت يك دقيقه آن را بي‌حركت نگه مي‌دارند. در صورت حل نشدن كامل دارو، ويال مجدداً تكان داده شود. از كف كردن فرآورده جلوگيري شود، زيرا حل شدن آن را به تأخير مي‌اندازد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- اين فرآورده به اين دليل تجويز مي‌شود كه خون مادر در تماس با فاكتور Rh مثبت قرار مي‌گيرد. بعد از زايمان، بدن مادر به طور طبيعي براي از بين بردن اين فاكتور آنتي‌بادي توليد خواهد كرد كه مي‌تواند هر بارداري بعدي با جنين Rh مثبت را به مخاطره اندازد.
2- امكان بروز AIDS يا هپاتيت بعد از مصرف اين فرآورده وجود ندارد.
3- با مصرف اين فرآورده ممكن است درد موضعي، تورم و حساس شدن محل تزريق به فشار يا لمس بروز كنند. براي برطرف كردن ناراحتيهاي خفيف استفاده از استامينوفن توصيه مي‌شود.
4- بروز سردرد، تغييرات پوستي يا اشكال در تنفس را به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف در شيردهي: گلوبولين‌هاي ايمني در شير ترشح مي‌شوند. بي‌ضرري مصرف آنها در شيردهي ثابت نشده است.
عوارض جانبي
پوست: ناراحتي در محل تزريق.
سيستميك: تب مختصر يا آنافيلاكسي.