مینتاژل  Mintagel    
Mintagel مینتاژل موارد و مقدار مصرف:
مينتاژل در درمان كچلي انگشتان پا و كشاله ران بكار مي رود. اين فرآورده همچنين براي از بين بردن خارش و سوزش محل گزيدگي حشرات و سوختگي هاي سطحي مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
در افراد حساس به دليل وجود منتول احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.
مکانيسم اثر:
روغنهاي فرار موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد قارچي و ضد باكتريايي مي باشند. منتول در غلظتهاي كم به طور انتخابي انتهاي اعصاب حسي مربوط به سرما را تحريك كرده همچنين باعث گشاد شدن عروق و ايجاد احساس سرما شده و به دنبال آن اثر ضد دردي ظاهر مي گردد.
Gel:15 g