داروهای ضد جذام  Antileprotic Drugs    
Antileprotic Drugs داروهای ضد جذام نکات قابل توصيه به بيمار:
سازمان بهداشت جهاني به منظور غلبه بر مشكل بروز مقاومت به داپسون و همچنين پيشگيري از مقاومت به ساير داروهاي ضدجذام ،مصرف سه داروي داپسون ،ريفامپين و كلوفازيمين در درمان جذام چند باسيلي (لپروماتوز،بينابيني لپروماتوزوبينابيني) را توصيه نموده است .در اين رژيم دارويي حاوي داروهاي فوق ،مقدار مصرف ريفامپين ،600 ميلي گرم يك بار در ماه (450 ميلي گرم در بزرگسالان با وزن كمتر از 35 كيلوگرم)،مقدار مصرف داپسون 100mg/day (50mg/day يا 2mg/kg/day1 براي بزرگسالان با وزن كمتر از 35كيلوگرم) و مقدار مصرف كلوفازيمين 300 ميلي گرم يك بار در ماه و با نظارت يا 100 ميلي گرم در روزهاي متناوب به صورت خوددرماني مي باشد.
اين نوع جذام ،بايد حداقل به مدت 2 سال و در صورت امكان تا زماني كه نمونه مورد آزمايش منفي شود،ادامه يابد.همچنين درمان بايد بدون هرگونه تغييري ،در طول واكنشهاي تيپ II و II ادامه يابد در حين بروز واكنشهاي تيپ I،درد عصبي يا ضعف نشانه شروع سريع آسيب دايمي عصب خواهد بود.درمان با پردنيزولون (در شروع 60mg/day40) بايد سريعا شروع شود.واكنشهاي خفيف تيپ II ممكن است به آسپيرين يا كلروكين پاسخ دهد.
در واكنشهاي شديد تيپ II ممكن است نياز به كورتيكواستروييدها وجود داشته باشد.افزايش مقادير كلوفازيمين به ميزان 100 ميلي گرم 3 بار در روز براي سه ماه اول و سپس كاهش مقدار مصرف اين دارو نيز ممكن است مفيد باشد،هر چندكه درمان ممكن است 64 هفته به طول بيانجامد در درمان جذام بينابيني توبركولوييد،توبركولوييد و نامعلوم ،رژيم درماني حاوي دو دارو به شرح زير به كار مي رود:
ريفامپين ،600 ميلي گرم يك بار در ماه به صورت تحت نظارت (450 ميلي گرم براي بيماران با وزن كمتر از 35 كيلوگرم) داپسون ،100mg/day به صورت خوددرماني (50mg/day يا 2mg/kg/day1 براي بزرگسالان با وزن كمتر از 35 كيلوگرم) درمان اين نوع جذام ،حداقل بايد به مدت 6 ماه ادامه يابد.