دیلوکسانید  Diloxanide    
Diloxanide دیلوکسانید موارد و مقدار مصرف:
ديلوكسانيد به تنهايي در درمان آميبيازروده اي در ناقلين بدون علامت كيست آميب در مدفوع و به همراه مترونيدازول در درمان آميبياز حاد مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در كودكان با سن كمتر از 2 سال نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
نفخ شكم شايع ترين عارضه اين دارو است .همچنين تهوع و استفراغ ،خارش و كهير نيز ممكن است بروز كند.
هشدار:
اين دارو در كودكان با سن كمتر از 2 سال نبايد مصرف شود.
فارماكوكينتيك:
پس از مصرف خوراكي ،ديلوكسانيد هيدروليزو سپس به راحتي جذب مي شود. دفع اين دارو عمدتا كليوي است و مقداري از دارو از راه مدفوع دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Tablet:500mg