دکسکلر فنیرامین  DEX CHLOR PHENIRAMINE    
DEX CHLOR PHENIRAMINE دکسکلر فنیرامین موارد و مقدار مصرف:
درمان علامتي وضعيت آلرژي, کهير, حساسيت چشمي, بيماري خارش دار پوستي.
موارد منع مصرف و احتياط:
در پورفيري نبايد استفاده شود.
عوارض جانبي:
خواب آلودگي, اختلالات خوني, کم خوني.
هشدار:
در پورفيري نبايد استفاده شود.
قرص, شربت. اطلاعات دیگر:
دارو را با شير يا آب کافي مصرف کنيد.