فنتولامین  Phentolamine    
Phentolamine فنتولامین موارد و مقدار مصرف:
اين دارو براي پيشگيري و كنترل زيادي فشار خون قبل از جراحي فيوكروموسيتوم يا طي آن و براي تشخيص فيوكروموسيتوم مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در كمي فشار خون ،سابقه انفاركتوس ميوكارد،نارسايي عروق كرونر،آنژين يا ساير بيماريهاي شريان كرونر نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
كاهش فشارخون وضعيتي ،تاكي كاردي ،سرگيجه ،تهوع و استفراغ ،اسهال احتقان بيني ،كاهش طولاني مدت و حاد فشارخون ،آنژين ،دردسينه و آريتمي با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
اين دارو در كمي فشارخون ،سابقه انفاركتوس ميوكارد،نارسايي عروق كرونر،آنژين يا ساير بيماريهاي شريان كرونر نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
در صورت مصرف همزمان فنتولامين با ديازوكسايد،اثر مهاركننده اين دارو بر روي آزادشدن انسولين خنثي مي شود. مصرف همزمان فنتولامين با گوانتيدين ممكن است سبب افزايش دفعات بروز كمي فشارخون در حالت ايستاده يا برادي كاردي شود.مصرف همزمان اين دارو با دوپامين ،اثر تنگ كننده عروق محيطي ناشي از مصرف مقادير زياد دوپامين را خنثي مي كند.مصرف همزمان فنتولامين با افدرين ممكن است ،اثر اين دارو را در بالابردن فشارخون كاهش دهد. مصرف همزمان اين دارو با اپي نفرين ،ممكن است اثرهاي آلفا آدرنرژيك اين دارو را مهار كند و احتمالا منجر به كمي شديد فشارخون و تاكي كاردي شود. مصرف فنتولامين بيش از فنيل افرين ،ممكن است اثر اين دارو را در بالابردن فشارخون كاهش دهد.
فارماكوكينتيك:
اثر دارو از راه تزريق عضلاني پس از 20 دقيقه و از راه تزريق وريدي پس از 2 دقيقه به اوج خود مي رسد(در صورت مثبت بودن آزمون) طول مدت اثر دارو از راه عضلاني 45-30 دقيقه و از راه وريدي 30-15 دقيقه است (در صورت مثبت بودن آزمون) تقريب 13 درصد آن به صورت تغيير نيافته از راه ادرار دفع مي شود. نيمه عمر دارو پس از مصرف وريدي 19 دقيقه مي باشد.
اشكال دارويي:
Injection:10 mg/ml