اوروکيناز  Urokinase    
Urokinase اوروکيناز موارد و مقدار مصرف:
اوروكيناز در شانتهاي شرياني وريدي لخته اي و كانولهاي وريدي ،ترومبوليز در چشم ،ترومبوزوريدهاي عمقي ،آمبولي ريوي و انسداد عروق محيطي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اوروكيناز در موارد زير نبايد مصرف شود:
آنوريسم شكافنده يا موارد مشكوك به آن ،خونريزي فعال ،تومور مغزي ،صدمات عروق مغزي يا سابقه آن ،جراحي اعصاب درون جمجمه اي يا داخل نخاعي طي دو ماه قبل از شروع درمان ،جراحي اخير قفسه سينه ،ضربه اخير به سيستم اعصاب مركزي ،زيادي شديد و غير قابل كنترل فشار خون و واكنش هاي آلرژيك شديد يا آنافيلاكسي به اوروكيناز،نقص انعقادي ،اغماء،وجود نشانه هاي اخير قرحه گوارشي ،خونريزي شديد واژن ،التهاب حاد لوزالمعده و عيب شديد كار كبد.
هشدار:
اوروكيناز در موارد زير نبايد مصرف شود:
آنوريسم شكافنده يا موارد مشكوك به آن ،خونريزي فعال ،تومور مغزي ،صدمات عروق مغزي يا سابقه آن ،جراحي اعصاب درون جمجمه اي يا داخل نخاعي طي دو ماه قبل از شروع درمان ،جراحي اخير قفسه سينه ،ضربه اخير به سيستم اعصاب مركزي ،زيادي شديد و غير قابل كنترل فشار خون و واكنش هاي آلرژيك شديد يا آنافيلاكسي به اوروكيناز،نقص انعقادي ،اغماء،وجود نشانه هاي اخير قرحه گوارشي ،خونريزي شديد واژن ،التهاب حاد لوزالمعده و عيب شديد كار كبد.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان داروهاي ضدانعقاد خوراكي يا هپارين با اوروكيناز،به علت افزايش خطر خونريزي بطور كلي توصيه نمي شود. در صورت مصرف همزمان داروهاي ضدانحلال فيبرين ،مانند اسيد ترانكساميك و آپروتينين با اوروكيناز،اثر ترومبوليتيك اين دارو و اثر ضدانحلال فيبرين از بين مي رود. مصرف داروهاي ضددرد و ضدالتهاب غير استروييدي ،بخصوص ايندومتاسين و اسيداستيل ساليسيليك همزمان با اوروكيناز، ممكن است سبب افزايش خطر بروز خونريزي شديد شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.تكميل دوره درمان همراه با استراحت كامل و رعايت كليه دستورات پزشك ،به منظور به حداقل رساندن خونريزي ضروري است.
2.محلول تزريقي اوروكيناز بايد بلافاصله قبل از مصرف تهيه شود، زيرا فرآورده فاقد هرگونه ماده محافظ است .باقيمانده مصرف نشده محلول نيز بايد دور ريخته شود.
بزرگسالان: در درمان آمبولي ريوي يا ترومبوز وريدي حاد،ابتدا IU/kg 4400 طي 10 دقيقه انفوزيون وريدي مي شود و سپس مقدار IU/kg/hr 4400 براي 12ساعت (در آمبولي ريوي) و يا 24-12 ساعت (در ترومبوز وريدهاي عمقي) مصرف مي شود. در ترومبوز شريان كرونر مقدار 6000 IU از طريق كاتتر تزريق مي شود. براي تميز كردن كاتتروريدي پس از خروج كاتتر از وريد با محلول حاوي 5000 IU/ml پر مي شود. براي مصرف در چشم 5000 IU از دارو در 2 ميلي ليتر محلول كلرور سديم 0/09% تزريقي بكار مي رود.
فارماكوكينتيك:
نيمه عمر اوروكيناز تا 20 دقيقه است. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر برقراري مجدد پرفوزيون عضله قلب ،20 دقيقه تا 2 ساعت (متوسط 45 دقيقه) پس از شروع درمان وريدي است. اثر دارو چند ساعت پس از قطع مصرف از بين مي رود. طي 4 ساعت پس از قطع درمان ،زمان ترومبين معمولا به كمتر از دو برابر ميزان طبيعي خود مي رسد. با وجود اين ،زمان پروترومبين ،بندرت ممكن است براي مدت 24-12 ساعت پس از توقف درمان همچنان طولاني باشد.
اشكال دارويي:
For Injection:250,000 IU, 750,000 IU