زینتوما  Zintoma    
Zintoma زینتوما موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف مي شوند.
تداخل دارويي:
از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتي و پايين آورنده قند خون مي باشد، لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ها ممكن است با درمانهاي قلبي ،پايين آورنده قندخون و ضد انعقاد تداخل نمايد.
مکانيسم اثر:
مكانيسم اثر زنجبيل در پيشگيري از بيماري مسافرت مشخص نيست. به نظر مي رسد كه با تاثير موضعي بر مجاري گوارشي اثر خود را اعمال مي كند.
اشكال دارويي:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg