ملیسان  Mellisan    
Mellisan ملیسان موارد و مقدار مصرف:
ژل مليسان به عنوان ضد ويروس در درمان تبخال بكار مي رود.
عوارض جانبي:
با مصرف اين فرآورده احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.
مکانيسم اثر:
گياه فرنجمشك داراي اثر متوقف كننده فعاليت ويروسها (Virustatic) مي باشد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
از تماس دارو با داخل چشم خودداري شود.
اشكال دارويي:
Topical gel:5 g