اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی)  Recombinant human chorion    
Recombinant human chorion اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی) موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
ايجاد تخمک‌گذاري و بارداري: 250 ميکروگرم به صورت زير پوستي يک روز بعد از آخرين دوز عامل تحريک کننده فوليکولي.
مکانيسم اثر:
ملاحظات اختصاصي
250 ميکروگرم از Recombinant human chorionic gonadotropin برابر با 6500 واحد از HCG است.
تزريق تنها به صورت زير پوستي در ناحيه اطراف ناف انجام مي‌شود.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار (Human C horionic Gonadotropin) HCG مراجعه شود.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection, Powder For Reconstitution: 500mcg/ml,0.5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: گونادوتروپين.
طبقه‌بندي درماني: محرك تخمك ‌گذاري، محرك اسپرم‌گذاري.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
نام‌هاي تجاري: Ovitrelle