ویندزین  Vindesin    
Vindesin ویندزین موارد و مقدار مصرف:
ويندزين در درمان لوسمي هاي حاد،لنفوم ها و بعضي از تومورهاي جامد ازجمله پستان و ريه مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
نفروپاتي ،تضعيف فعاليت مغز استخوان ، كم خوني و ترومبوسيتوپني ، ونوروتوكسيسيتي از عوارض جانبي مهم ويندزين است.
مکانيسم اثر:
ويندزين متافازميتوز را متوقف مي كند. ويندزين با اتصال به ميكروتوبول ها مانع فعاليت آنها شده و در نهايت باعث مرگ سلول مي شود.
فارماكوكينتيك:
ويندزين نيمه عمر سه مرحله اي دارد كه نيمه عمر نهايي آن حدود 20 ساعت است. دفع دارو كليوي است.
اشكال دارويي:
For Injection:5 mg