استامینوفن کدئین  Acetaminophen and Codeine (Tylenol-Codeine)    
Acetaminophen and Codeine (Tylenol-Codeine) استامینوفن کدئین موارد و مقدار مصرف:
تب بر
ضد درد
قطره