دهیدرو متین  Dehydroemetine    
Dehydroemetine دهیدرو متین موارد و مقدار مصرف:
دهيدروامتين در درمان آميبيازو به عنوان ضد كرم در درمان آلودگي به فاسيولا مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو درصورت وجود بيماريهاي قلبي ،كليوي و اختلالهاي عصبي عضلاني نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
عوارض اين دارو شبيه امتين است ،با اين تفاوت كه احتمالا سميت اين دارو كمتر از امتين مي باشد.
هشدار:
اين دارو در صورت وجود بيماريهاي قلبي ،كليوي و اختلالهاي عصبي عضلاني نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
اين دارو يك مشتق صناعي امتين با اثر كشنده آميبياز در بافتها است كه اثرات آن مشابه امتين مي باشد.
اشكال دارويي:
Injection:60mg/2ml