بنزوئیک اسید  BENZOIC ACID    
BENZOIC ACID بنزوئیک اسید موارد و مقدار مصرف:
ضد قارچ و عفونت ميکروبي.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد موضعي.
عوارض جانبي:
حساسيت و ضايعات جلدي.
هشدار:
حساسيت شديد موضعي.
اشكال دارويي:
محلول يا (Bulk) يا پماد.
اطلاعات دیگر:
اين ترکيب به عنوان ضد باکتري ادراري هم مورد استفاده قرار مي گيرد. نوع پماد آن در انگلستان در ترکيب با ساليسيليک اسيد مورد استفاده قرار مي گيرد.