آنتی باکتری ها
Antibacterials
 
آنتی پروتوزوائی
Antimuscarinics
آنتي موسکارينيک ها
Antimuscarinics
 
آنتي هيستامين ها
Anti histamines
الکتروليت ها
Electrolytes
 
بيحس کننده
Anaesthetics
بيهوش کننده ها
Anaesthetics
 
پاراسمپاتوميمتيک ها
Parasympathomimetics
پروستاگلاندين ها
Prostaglandins
 
خواب آورها و آرامبخش
Immunosuppressants
داروهای سرکوب کننده ایمنی
Immunosuppressants
 
داروهای ضدعفوني کننده
Disinfectants
داروهای گیاهی
Herbal Drugs
 
داروهای مرتبط با گوارش
Dermatological
داروهاي پوستي
Dermatological
 
داروهاي شل کننده عضلات
Muscle Relaxants
داروهاي ضد ميگرن
Antimigraine Drugs
 
داروهاي قلبي عروقي
Dopaminergics
دوپامينرژيک ها
Dopaminergics
 
دیگر داروها
Other drugs
شل کننده ها
Antidote and Antagonists
 
ضد آسم ها
Antidepressants
ضد افسردگي
Antidepressants
 
ضد تشنج
Antiepileptics
ضد حشرات
Pesticides and Repellents
 
ضد درد و مسکن ها
Anti diabetics
ضد ديابت
Anti diabetics
 
ضد سرطان ها
Antineoplastics
ضد سرفه و خلط آور
Cough Suppressants
 
ضد قارچ ها
Anthelmintics
ضد کرم ها
Anthelmintics
 
ضد مالاريا
Antimalarials
ضد نقرس ها
Antigout Drugs
 
ضد ويروس ها
Suspending Agents
عوامل سوسپانسيون
Suspending Agents
 
کورتيکواستروئيدها
Corticosteroids
محرک ها
Stimulants and Anorectics
 
محصولات مرتبط با خون
Bone Modulating
مرتبط با استخوان
Bone Modulating
 
مرتبط با تيروئيد
Thyroid Drugs
مسدود کننده های عصبی
Neuromuscular Blockers
 
واکسن ها
Nutritional Agents and Vitamins
ویتامین ها و مکمل ها
Nutritional Agents and Vitamins
 
هورمون هاي جنسي
Sex Hormones
هيپوتالاموس و هيپوفيز
Hypothalamic and Pituitary