پزشک عمومی

دکتر فائقه جعفری

پزشک عمومی

دکتر شهین کشتکار

پزشک عمومی

دکترعلی سلیمانی

پزشک عمومی

دکتر داودآزرم

پزشک عمومی

دکتر علی بهرامی

پزشک عمومی

دکتر الهام کاوسی

پزشک عمومی

 

تیم پزشکان و روان شناسان

پزشکان و روان شناسان کلبۀ سلامتی از متخصصین تایید شده ای در که حوزۀ پزشکی و روان شناسی تبحر بالایی دارند تشکیل شده است


جهت عضویت در تیم پزشکان  وروان شناسان کلبۀ سلامتی اینجا کلیک کنید.